KOLMAČKA, P. Reportovací funkce v prostředí Microsoft SharePoint server [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Bakalářská práce nedodržuje směrnici pro vypracování závěrečné práce, především z hlediska formálního uspořádání včetně jazykové úrovně (překlepy,....). Z práce je zřejmé, že ji nebyl věnován dostatečný časový prostor pro její vypracování. Analytická část neobsahuje využití některých metod (např. SWOT analýza) a spolu s vlastním řešením je postavena spíše do obecnějšího popisu než do konkrétních výstupů. Cíl práce je splněn pouze částečně, v práci není zcela konkretizován deklarovaný dopad uvedený v cíli práce především v dopadu na celkové náklady a zíkání konmkurenční výhody. Práci nedoporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části E
Přínos a praktické využití návrhu E
Iniciativa a samostatnost při zpracování E
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 D
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň F
Splnění cíle a rozsahu zadání F
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) E
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) E
Navrhovaná známka
F

Posudek oponenta

Novotný, Robert

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 54298