ČERNOCH, L. Návrh mechanismu zvedání umělého osvětlení pro hydroponické pěstování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Naď, Martin

Práca sa zaoberá návrhom zdvíhacieho mechanizmu osvetlenia v hydroponickom pestovacom boxe. V úvode práce sa autor venuje rešerši technológie pre správne hydroponické pestovanie s následným zameraním na rôzne typy osvetlenia. V praktickej časti autor navrhuje samotný mechanizmus zdvíhania osvetlenia ktorý vhodne dopĺňa o model a video znázorňujúce pohyb počas fázy rastu rastlín. V závere práce je vykonaná ekonomická bilancia, ktorá poukazuje na návratnosť 5 rokov. Prácu považujem za zdarilú a odporúčam k obhajobe s výslednou známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Máša, Vítězslav

Bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihacího mechanismu světel pro hydroponické či aquaponické farmy. V teoretické části autor rozebírá vztah mezi rostlinami, osvětlením a typy zdvihacích mechanismů, na což pak navazuje v praktické části, kde představuje návrh zdvihacího zařízení. Autor k problému přistoupil systematicky a v potřebném rozsahu. Je škoda, že nekladl důraz na vysvětlení motivace a cílů práce. Doporučil bych obecně promyšlenější návaznost textu práce. U zdvihacích mechanismů by bylo vhodné uvést nejprve metodiku, dle které se volí mechanismus, a poté popisovat jednotlivé mechanismy v návaznosti na tuto metodiku. Je také například nadbytečné uvádět výpočty u mechanismu, pokud nakonec nebyl vybrán, a příslušné výpočty se nevyužijí. V odborném textu je třeba upustit od vágních vyjádření typu „mechanismus by mohl být vhodný“ nebo „náklady by mohly být nepřijatelné“, kdy chybí zdůvodnění. Jde však o dílčí výhrady, které celkovou kvalitu práce významně nesnižují. Úvodní rešerše k danému tému je provedena zodpovědně. Velmi oceňuji autorův přístup v praktické části, která má bezpochyby potenciál pro využití v praxi. Text ukazuje zájem o studovanou problematiku a mohu jen doporučit, aby autor téma rozvinul v diplomové práci. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 140406