NEČASOVÁ, A. Návrh mezinárodní marketingové strategie zvolené společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

Cílem práce bylo vypracování návrhů změn marketingové strategie směřující k navýšení počtu pravidelných linek z brněnského letiště. Cíl považuji za splněný. Jednotlivé návrhy vycházejí ze zpracovaných analýz a jsou dobře strukturovány dle jednotlivých prvků marketingového mixu. Návrhy jsou zasazeny do časového rámce a je zpracováno základní ekonomické zhodnocení - absence podrobnějších propočtů je dána nedostupností detailních dat pro autorku. Práce je na odpovídající odborné a formální úrovni a doporučuji ji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Zvolené letiště pro let do Paříže vychází z možností zvoleného dopravce. Do jaké míry je toto důležitý parametr pro cestující při jejich rozhodování?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Lang, Radek

S ohledem na fakt, že diplomantka měla omezené možnosti v získání detailních informací z oblasti leteckého obchodu, a to zejména z důvodu, že takové informace jsou ve velké míře smluvní, a tedy neveřejné, je téma diplomové práce zpracováno velmi dobře. Návrh řešení marketingové strategie ve velké míře odpovídá skutečnosti. Práce obsahuje drobné gramatické chyby a méně podstatné nepřesnosti v analytické části. Diplomová práce splňuje zadání, doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 141607