ŠOTOLA, B. Vytvoření průmyslového scénáře s využitím WinCC Unified [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Ondřej

Prezentační úroveň práce je průměrná, kapitoly na sebe ne vždy dobře navazují. Především teoretické části a části protokolu OPC-UA mohlo být věnováno více úsilí. Rozsah práce je 110 stran. Zde velmi kladně hodnotím rozsah praktické části, která zabírá polovinu práce. Z formálního hlediska a z hlediska jazykové úrovně je práce průměrná. Práce obsahuje 78 zdrojů, které autor dobře využívá. Velice kladně hodnotím aktivitu studenta během semestru. Student pravidelně konzultoval a měl zájem o danou problematiku. Výstupy práce byly vytvářeny na vyžádání firmy Compas automatizace. Student průběžně také konzultoval s panem inženýrem Martinem Miervou, který měl požadavek na demonstraci možností nového vizualizačního prostředí Siemens WinCC Unified. Student tuto část splnil velice dobře a vytvořil demonstrace na dvou různých scénářích. Na fyzickém pracovišti a simulovaném pracovišti. Provedl také analýzy zatížení při provozu a analýzu komunikace. S přihlédnutím k praktickým výsledkům hodnotím práci B/87 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Blažek, Petr

Předložená bakalářská práce je se svými nadstandardními 110 stranami včetně příloh logicky členěna. Vzhledem k zadání a rozebírané problematice je rozsah adekvátní. Po odborné stránce je práce na velmi dobré úrovní, kde v teoretické části autor podrobně popisuje prostředí WinCC Unified, tak i problematiku ním spjatou. V rámci praktické části autor na testovacím prostředí simuloval scénáře s WinCC Unified, na kterých provedl podrobnou sadu zátěžových testů a rozbor síťové komunikace. Mezi nedostatky hodnotím realizovanou vizuální prezentaci výsledků. Práce je z velké části zaměřena na prostředí WinCC Unified, které slouží pro realizaci grafického uživatelského rozhraní. V práci však není uveden prakticky žádný vizuální výstup tohoto prostředí a skoro vše je jen v textové formě. Po formální a jazykové stránce je práce na průměrné úrovni. Některé kapitoly v teoretické části na sebe hůře navazují a v některých případech je text složitě čitelný. Z typografického hlediska práce obsahuje nedostatky jako jsou jednopísmenné předložky a spojky na konci řádku nebo dělení čísla a počítaného jevu na nový řádek. V literatuře je uvedeno nadstandardních 78 zdrojů, které se zaměřují na danou problematiku. Seznam citací však není řazen abecedně podle autorů či názvů, časově dle roku vydání nebo číselně dle pořadí výskytu v textu. Na základě zadání, vypracované práce a přes výše uvedené nedostatky navrhuji práci k obhajobě s hodnocením B/85 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 141242