DOKOUPIL, M. Studium vírových struktur v srdečních náhradách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Fialová, Simona

Diplomová práce popisuje na našem odboru několikrát dotčené téma srdečních čerpadel. Tentokrát se ovšem zabývá podpůrným čerpadlem axiálním, které prozatím nebylo na odboru řešeno. Diplomant se zabýval tématem velmi komplexně, provedl obsáhlou rešerši, při které narazil na zajímavou srdeční podporu, která zatím nebyla použita a navržena a ověřena pouze experimentálně a to zcela bez výpočtového modelování. Tento model si vybral pro svou závěrečnou práci ke zdokonalení. Přestože neměl dostatek informací ke konstrukci ze strohého článku, výsledky srozumitelně zpracoval a dobře okomentoval. Navrhl několik úprav čerpadla a tyto propočítal v CFX. K experimentálnímu ověření z hlediska časové tísně nedošlo a bylo by vhodné v této práci pokračovat ať už další prací diplomovou nebo dizertační. Diplomová práce je přehledná, psaná srozumitelně a s minimem typografických chyb. Diplomant pracoval aktivně a dospěl ke správným výsledkům. Zcela naplnil cíle zadání práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Habán, Vladimír

Diplomová práce se věnuje proudění v prostoru srdce a zabývá se návrhem a modelováním proudění v axiální čerpadle použitým jako srdeční podpora. V diplomové práce je uvedena literární rešerše proudění krve v prostoru srdce a používaných srdečních podpor. Vlastní práce se věnuje optimalizaci axiálního čerpadla, použitého jako srdeční podpora. Čerpadlo bylo modelování v systému ANSYS CFX a to jek stacionárně tak nestacionární s uvažováním srdečního cyklu. Veškeré výpočetní modelování bylo prováděno s vodou. V kap.3 je uvedeno, že fyzikální vlastnosti krve se velmi blíží vodě, s tímto tvrzením pro viskozitu nelze souhlasit. Vztah 7.3 má být třetí odmocnina, výsledek je již dobře. V kapitole 5 je uveden vztah pro stanovení hemolýzy v interiéru axiálního čerpadla, ale ve výsledcích je odhad hemolýzy pouze z porovnání tečných napětí. Diplomová práce dobře čitelná, kapitoly na sebe navazují a jsou logicky uspořádané. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140737