KRÁL, L. Výroba součásti "Kryt" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

Diplomová práce pana Lukáše Krále řeší výrobu krytu ventilace odstředivého čerpadla. Práce je tedy zaměřená na technologii vstřikování plastů a výstupem je klasická dvoudesková forma. Student zpracoval potřebnou studií a vyhodnotil konstrukční řešení. Práce splnila požadavky zadání a student ji průběžně konzultoval. Lze ohodnotit samostatnost a iniciativní přístup studenta k jejímu řešení. Myslím, že i formální stránka práce významně nenarušuje celkové hodnocení. Práci pana Krále doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ohnišťová, Petra

Diplomová práce je zaměřena na návrh technologie výroby krytu ventilátoru odstředivého vodního čerpadla. Teoretická část práce je zpracována stručně a přehledně se zaměřením na technologii vstřikování plastů, kterou diplomant volil jako nejvhodnější pro danou aplikaci. Praktická část je zaměřena primárně na návrh vstřikovací formy, kterému předchází posouzení designu a vyrobitelnosti součásti. Kladně hodnotím přehledně zpracované výpočty technologických parametrů, na které je následně reálně navazováno při konstrukčním řešení dané formy a diplomant přehledně prezentuje zvolené kroky v rámci konstrukčního řešení. Konstrukce formy je jednoduchá s mírnými nepřesnostmi, které by bylo nezbytné dořešit za předpokladu reálné aplikace (například nebezpečí v rámci chybějícího chlazení pohyblivé poloviny formy). Kladně hodnotím dodatečné simulace týkající se předpokládaného vzniku propadlin, tvorby vzduchových kapes, předpokládaných studených spojů a teploty formy při chladnutí. V práci nechybí ani technicko-ekonomické zhodnocení dávající hrubý přehled předpokládané ceny formy a ceny samotného dílce. Celkově lze říct, že je práce zpracována přehledně, kvalitně a byly splněny veškeré předepsané cíle. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 145720