BUCHTA, M. Návrh trakčního odpojovače na 25 kV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, David

Bakalář Martin Buchta měl za úkol navrhnout, zkonstruovat a odzkoušet trakční odpojovač na napěťovou hladinu 25 kV. Závěrem práce bylo také kritické zhodnocení celého návrhu jak z technické, tak z ekonomické stránky. Již před vytvořením zadání projevil student Martin Buchta zájem o problematiku spínacích přístrojů a elektrické trakce. Tento zájem se odrazil v kvalitě předložené diplomové práce. Student pracoval na jeho práci svědomitě s notnou dávkou samostatnosti. Student taktéž využíval konzultace s vedoucím práce v přiměřené míře a informoval mě pravidelně o svém postupu, což hodnotím obzvláště pozitivně, protože se v poslední době jedná až o výjimečnou ctnost. V práci bylo provedeno vše, co jsem jako vedoucí od studenta očekával, co víc, bylo zde i několik věcí nad rámec. Například finanční a technické zhodnocení povrchových úprav základny přístroje, studium a využití neobvyklého typu ložisek pro mechanismus a další. Výsledkem práce je funkční a konkurenceschopný přístroj, jehož parametry byly ověřeny poměrně přísnými zkouškami, kdy sám student trval na ještě o něco vyšších zkušebních parametrech, než jsou hodnoty štítkové, aby byla dle jeho slov „dostatečná rezerva“. Jedná se o jednu z nejlepších diplomových prací, kterou jsem vedl, především z pohledu detailů, kterým se student intuitivně věnoval. Věřím že tento student bude v praxi výborným inženýrem a proto hodnotím jeho práci též jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Bušov, Bohuslav

Autor práce měl za úkol 1. Nastudovat problematiku odpojovačů včetně příslušných norem. 2. Navrhnout jednopólový trakční VN odpojovač pro drážní aplikaci na napětí 25 kV střídavých a proud 800 A včetně výkresové dokumentace. 3. Sestavit přístroj a odzkoušet prototyp. 4. Zhodnotit funkčnost a nákladovost přístroje. DP práce je kompletní, zahrnuje podstatné dílčí výpočty a návrhy (izolačních vzdáleností, proudovodné dráhy, výpočty elektrodynamických sil, ustáleného oteplení, návrh mechanismu), také výrobu a sestavení přístroje, jeho odzkoušení na zkušebně a vyvození závěrů z výsledků jednotlivých zkoušek. Pozoruhodné v DP, mimo jiné, je finanční a technické posouzení vyrobeného prototypu, a to srovnáním s odpojovači blízkých výrobců odpojovačů. V příloze práce se nachází rozsáhlá výkresová dokumentace. Rozsah a kvalita vypracování DP provokuje otázku, co je autentická práce autora a co je případně převzato. Na tuto otázku pozoruhodně odpovídá sám autor v poslední větě v závěru DP. Celkově v 10. kapitolách, včetně obsažného kvalitního závěru, autor předložil DP, která svým obsahem i rozsahem je nadstandardní a dokládá výtečné aplikační schopnosti a dovednosti získané patrně nejen studiem. Přínos práce spatřuji v pečlivé a kompletní aplikaci témat studované specializace. Práci považuji za splněnou ve všech bodech zadání. Práci lze považovat za vzorovou pro podobně zaměřené DP na problematiku elektrických přístrojů. Předloženou DP hodnotím jako výbornou až výtečnou a doporučuji k případnému ocenění... Otázky k obhajobě: 1. Autor by měl okomentovat svoji pozoruhodnou poslední větu v závěru DP. 2. Při konstruování je vždy žádoucí vyšší oteplení vypočítané než následně změřené nižší oteplení na zkušebně. Přesto, když bylo dílčím cílem navrhnout cenově konkurenceschopný odpojovač, uvažoval autor o možnosti přepočítat návrh za účelem snížit rezervu v oteplení a tím i materiálové náklady? 3. V textu zmiňujete, že zkouška dynamickým proudem byla ovlivněna u-smyčkou zkušebního obvodu. Bylo by možné nějak tento jev eliminovat, případně jakými variantami?

Navrhovaná známka
A
Body
100

eVSKP id 142391