MURÍN, M. Vytvoření etalonu pro kalibraci přenosného měřicího ramene [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Šrámek, Jan

Diplomová práce Bc. Milana Murína odpovídá zadání, je původní, v několika směrech originální a přínosná pro technickou praxi. Práce je dostatečně přehledně členěna do devíti hlavních kapitol na 61 stranách a splňuje všechny cíle jejího zadání. Práce je zpracována poměrně pečlivě s popisem národního metrologického systému, aparátu stanovení nejistoty měření a s detailním popisem problematiky měření na přenosných dotykových CMM. Hlavním přínosem bylo provedení souboru experimentálních měření nového etalonového objektu na přenosném rameni Hexagon a také provedení kalibrace etalonu na přístrojích Zeiss UPMC, SIP 10002M a TR395S . Bohužel se do diplomové práce nepodařilo zapracovat podrobnější vyhodnocení výsledků kalibrace a jejich aplikace v tzv. 2. části kalibrace přístroje Hexagon - tzn. posouzení zavedení korekcí. Taktéž výpočet nejistoty měření při kalibraci přístroje Hexagon obsahuje určité nedostatky, zejména při užití koeficientů teplotní roztažnosti materiálu. Práce obsahuje určité množství formálních chyb, které nijak nesnižují odbornou hodnotu diplomové práce. Tyto formální pochybení připisuji na vrub časového stresu před dokončením a odevzdáním práce. Student po celou dobu pracoval samostatně, ale k práci samotné přistupoval až pod vlivem výše uvedeného časového stresu. Práce jako celek představuje hodnotnou diplomovou práci, jejíž závěry jsou použitelné v praxi při měření pomocí přístroje Hexagon. Diplomovou práci Bc. Milana Murína doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Jankových, Róbert

Diplomová práce Bc. Milana Murína odpovídá zadání. Práci považuji za původní, pro praxi přínosnou a v několika směrech originální. Metodika splnění cílů práce je správná. Student prokázal schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich správné závěry. Hodnocená práce prokazuje schopnost studenta samostatně pracovat a řešit praktické problémy v oblasti kalibrace přenosných měřicích ramen. Práce je logicky rozdělena na úvod, sedm hlavních kapitol, závěr a dvě přílohy. Všechny kapitoly a přílohy jsou úplné a přehledné. Jednotlivé části práce na sebe přirozeně navazují a dokumentují postup řešení i úroveň splnění jednotlivých cílů práce. Za hlavní přínos je možné považovat ověření možnosti využití vhodného obrobku jako etalonu pro kalibraci měřicích ramen. Za další přínos je možné považovat precizní provedení kalibrace zvoleného etalonu v ČMI Brno. Je chybou, že výstupy kalibrace nejsou doloženy v příloze (i když je to slíbeno na začátku kapitoly 6.3), rovněž mi chybí hlubší analýza naměřených výsledků a dosažených hodnot nejistot. Po formální stránce je hodnocená práce zpracována na požadované úrovni s větším počtem věcných, gramatických nebo formulačních nedostatků. Výjimku tvoří především nepřesné formulace a překlepy (např. str. 15, 22, 23, 27 atd.). Za zbytečnou formální chybu lze ovšem označit nedodržování jednotného stylu psaní názvů podkapitol (názvy 2.1-3.7 jsou nestandardně psané s prvním velkým písmenem u každého slova), nedodržování pravidel pro používání interpunkce ve větách (str. 15, 17, 19, 23, 32, 33, 36 atd.) a neskloňování v odkazech na tabulky (např. „V tabulka 3 sú uvedené…“). Návrhy a realizace výpočtu nejistot měření jsou správné s následujícími připomínkami. Výpočet standardní nejistoty rozlišitelnosti ve vztahu (7.9) není správný a rovněž není uváděna správná jednotka teplotní roztažnosti. Část nejistot v tabulce 4 na str. 58 (správně by měla být označena jako č. 5) není dostatečně objasněna. Kapitoly 7.4.7 a 8. nepovažuji za úplné, chybí formální závěr k provedené kalibraci a případně i návod na její využití pro vlastní měření s CMM ramenem. Správný výsledek výpočtu nejistoty měření ramene Hexagon Absolute Arm 83 Compact požaduji uvést a vysvětlit při obhajobě. Rovněž požaduji uvést výsledek kalibrace. Student při zpracování práce vychází z doporučené literatury, kterou iniciativně doplnil o další vhodné tuzemské, a především zahraniční anglicky psané publikace. Vlastní text je tvůrčím způsobem doplněn o řadu nových myšlenek a jako celek logicky propojen. Citace nejsou vždy správně formálně uvedeny a zejména v kapitolách 2, 3, a 5 důsledně nerozlišují převzatý a původní text. Za nedostatečné považuji uvádění citace až na konci kapitoly. Výsledek práce prokázal, že autor má požadované zkušenosti z práce s navrhováním a realizací měření nestandardních etalonů pro přenosné CMM. Práce jako celek představuje inženýrskou publikaci, která může být po doplnění využita v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 145771