PEŠEK, J. Přídavné zařízení pro vytlačování přířezů z induktoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student Josef Pešek se ve své práci zabývá konstrukčním návrhem přídavného zařízení průmyslového ohřívače přířezů. Prototyp přídavného zařízení indukčního ohřívače je v závěru zkoušen na skutečném dílenském provedení. Práce obsahuje v úvodu stručně a obecně princip indukčního ohřevu v kovárenském průmyslovém odvětví. V následujících kapitolách se diplomant podrobně věnuje konstrukci průmyslových indukčních ohřívačů. Velmi důležitou částí práce je kapitola 6, kde jsou podrobně popsány vlastní koncepce konstrukce prototypu. Konstrukce byla vybrána metodou vážených hodnot z té varianty, která na základě požadavků zadání nejlépe splňuje požadované parametry a funkce. V kapitole 7 student popsuje vybranou konstrukci vytlačovacího zařízení a detailně popisuje jednotlivé podsestavy prototypu. V kontrolní části diplomové práce v kapitole 8 student provedl dynamickou simulaci pro zjištění silových a momentových zátěžných stavů. Následně vypočítal analyticky předpokládané parametry hnacího ústrojí vytlačovacího zařízení a navrhl schéma pohonu. Vzhledem k nízkým hodnotám sil a momentů nebylo nutno provést numerickou pevnostní kontrolu. V závěrečné kapitole 10 popsal diplomat průběh ověření funkčnosti prototypu v dílenském prostředí. Práce je velmi rozsáhlá a nejsou závažné nedostatky v postupu a řešení práce. Drobné formální připomínky mám k těmto skutečnostem obsaženým v práci: -některé podkapitoly začínají obrázkem (např. 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6), -nejsou odkazy v textu na tabulky 1. až 7., -technická připomínka k rozsahu hodnocení kritérií v tabulce 1., kde pro hodnocení „špatné“ je přidělen 1 bod, - rozdílné informace o tlaku v textu a na obrázku na straně 72. Uvedené připomínky nemají vliv na kvalitu textové části práce. V práci použil student znalosti z oblasti navrhování mechanismů a znalosti z oblasti dynamických simulačních výpočtů. Konstrukce je velmi pečlivě popsána. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je výborná. Uspořádání osnovy práce je logické a práce má v kapitolách návaznost. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je taktéž výborná. Přílohová výkresová část je splněna dle požadavků zadání. Výkresy jsou kvalitně zpracovány, přesto mám drobnou výhradu k přesnosti kót na sestavě „vytlačovací zařízení“ a sestavě „rameno“. Tyto drobnosti však nemají významný vliv na kvalitu dokumentace a lze je případně vysvětlit. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Práce s literaturou včetně citací B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klepetko, David

Diplomant Bc. Josef Pešek velmi dobře zpracoval zadání návrhu plně automatického přídavného zařízení pro vytlačování přířezů z induktoru určeného pro kovárenský indukční ohřev. V úvodní části je popsán princip indukčního ohřevu spolu s podrobným rozborem indukční ohřívací linky pro ohřev přířezů. V další části vypracoval student přehled zařízení pro vytlačování přířezů používaných nejznámějšími světovými firmami v oblasti indukčního ohřevu. Dále už se diplomant zabývá návrhy několika možných variant vytlačovacích zařízení. Zde ve spolupráci s firmou Roboterm s.r.o. předvedl velmi dobře zvládnutou schopnost práce s 3D CAD systémem Solid Edge, ale hlavně schopnost vypracovat promyšlené konstrukční řešení. Z několika navržených konceptů vybral student optimální variantu metodou vážených hodnot. Dle mého názoru by k vybraným kritériím bylo z pohledu firmy zajímavé přidat také výrobní náklady, spolehlivost, množství opotřebitelných dílů atd. Optimální variantu dále student podrobně popsal, nadimenzoval pomocí analytických výpočtů a následně ověřil dynamickou simulací v systému MSC ADAMS. Na závěr vypracoval výrobní dokumentací, dle které byl ve firmě Roboterm s.r.o. vyroben plně funkční prototyp splňující zadání práce. K této části bych měl menší připomínku týkající se návrhu primárního pneumatického válce, do výpočtu není zahrnuta reakční třecí síla od několika přířezů, které vstupní dopravník není schopen dopravit pod podávací kladku a musí být tedy přetlačeny pneuválcem. Primární pneuválec je však nadimenzován s dostatečnou rezervou odpovídající těžkému kovárenskému prostředí, ve kterém bude zařízení pracovat, na funkčnost zařízení to tedy nemá vliv. Z formálního hlediska je práce na velice dobré úrovni a je možno v ní najít jen několik drobných stylistických či pravopisných nedostatků. Zadání diplomové práce bylo v tomto případě splněno v celém rozsahu, nad rámec zadání byla navíc provedena funkční zkouška ve firmě Roboterm. s.r.o.. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 138090