KOYŠOVÁ, K. Zavedení SCRUM v projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřica, Pavel

Autorka definuje stávající stav řízení projektů v podniku a porovnává jej s metodikou Scrum, kterou pak spolu se škálováním metodiky Less navrhuje aplikovat pro řízení projektů v daném podniku. Z práce je zřejmé, že autorka danému tématu rozumí do hloubky. Samotné návrhy jsou vhodně doplněny o konrétní nástroje a techniky. Hlavní přínos práce je v jasně definovaných rolích a jednoznačně nastavených procesech. Kvanifikace přínosů je v této práci prakticky nemožná, proto její absence neubírá na výsledné kvalitě. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Můžete stručně vysvětlit výhodu mezi navyrhovaným škálovaním metodikou Less a přístupem Scrum of Scrums?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Čandas, Matouš

Diplomová práce je zaměřena na aktuální téma a to zavedení agilní metodiky - SCRUM na projektu vývoje software. V teoretické části studentka přehledně shrnula tradiční i agilní řízení projektů. Analytická část obsahuje podrobný popis současného stavu. Největší přínos práce spatřuji v tom, že návrhová část práce má praktické využití, nejen pro zlepšení aktuálního stavu, ale obsahuje také řešení pro budoucí rozrůstající se tým. Celkově práce odpovídá podmínkám zadání a naplňuje stanovený cíl. Předloženou práci navrhuji k obhajobě a hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 142924