SLANČÍK, T. Experimentální analýza vlivu chloridových solí v poli neutronů různých energií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Katovský, Karel

Student Tomáš Slančík se v rámci diplomové práce zabýval problematikou reaktorů, ve kterých palivo a chladivo aktivní zóny představují tekuté soli. Jedná se o reaktory, které byly již studovány v rámci první generace vývoje jaderných reaktorů a které nyní prožívají renesanci, ať již jako zástupci tzv. čtvrté generace nebo jako zástupci tzv. SMR - malých modulárních reaktorů. Jeho úkolem bylo zpracovat rešerši, osvojit si výpočetní program MCNP a navrhnout a provést experiment. Jelikož se jedná o dynamicky se rozvíjející tématiku, tak i téma práce bylo poměrně dlouho měněno; finální zadání pro výpočty a experimenty bylo známo až v tomto kalendářním roce, když naše skupina získala grant v oblasti reaktorů s tekutými solemi (společně s univerzitou Texas AM - výsledky Bc. Tomáše Slančíka jsou prvními, které budeme v rámci projektu publikovat). Rešerše historie i současnosti problematiky reaktorů s tekutými solemi byla zpracována kvalitně a dostatečně, popis výpočetního programu MCNP a popis metodiky aktivačních měření mohl být rozsáhlejší; nicméně i takto je srozumitelný. Praktická a experimentální část je také poměrně stručná, ale opět lze metodiku i výsledky pochopit. Student si poradil, jak s poměrně obtížným výpočetním programem, tak i se stavbou experimentálního zařízení. V práci také použil aktivační měření, s jehož metodikou se také musel seznámit. Ke svým výpočtům a experimentálním výsledkům zpracoval nejistoty, na základě kterých mohl objektivně porovnat výsledky výpočtů s experimenty. K práci mám drobné výhrady - některé technické pojmy jsou nepřesné (např. nesprávné používání sousloví aktivační analýza místo aktivační měření) a citování zdrojů je nešťastné - zásadně pouze na koncích odstavců, místo ve vlastním textu. Text jinak obsahuje málo překlepů a je i slohově poměrně čtivý. Student Tomáš Slančík pracoval po celý rok aktivně, se zájmem o problematiku, byl ochoten operativně reagovat na potřebné změny, které se objevily zejména v souvislosti s prováděním experimentu, rychle si osvojoval výpočetní i experimentální metody a poradil si i s dílenskou prací při přípravě experimentálního zařízení. Prokázal, že je schopen samostatně pracovat a formulovat odborné a přínosné závěry. Věřím, že jeho práce bude dovedena do publikace. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně, A, 90 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Števanka, Kamil

V teoretické části se student zabývá historií a součaným vývojem reaktorů chlazených roztavenými solemi (MSR) Student kvalitně a srozumitelně popsal průběh historických projektů, použité technologie a výsledky tehdejších experimentů. Poznatky získané z těchto projektů jsou dodnes využívány při návrhu nových konceptů MSR, tudíž oceňuji, že autor věnoval dostatek prostoru těmto historickým snahám. Souhrn současných projektů je také sepsán přehledně. I přes vysoký počet a relativní podobnost jednotlivých projektů dokázal diplomant vystihnout a srozumitelně popsat rozdíly mezi jednotlivými technologiemi. V praktické části je popsána příprava, průběh a vyhodnocení experimentu a simulace tohoto experimentu v programu MCNP. Zatímco experimentální sestava, použité nástroje a způsob vyhodnocení experimentu jsou popsány podrobně a zcela jednoznačně, postup při návrhu modelu v MCNP už tak srozumitelný není. Na několika místech nebylo zcela zřejmé, jakým způsobem autor postupoval. Jde poznat, že autor rozuměl tomu, jak MCNP funguje, ale metodologie byla místy málo srozumitelná. V hodnocení výsledků diplomant identifikoval rozdíly mezi výsledky simulace a experimentu a správně tento nesoulad odůvodnil. V závěru autor popsal nedostatky experimentu a navrhl jeho vylepšení. Celkově hodnotím práci velice kladně jak po formální, tak po obsahové stránce. Obojí, model i experimentální sestavu bude možné využít pro další výzkum.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 119202