BURDA, M. Elektronicky laděná smyčková anténa pro kmitočty do 30 MHz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbanec, Tomáš

Student se práci věnoval průběžně a využíval konzultací, postup práce na zvoleném tématu však byl již v případě semestrálního projektu pomalý a nepodařilo se mu skluz dohnat. Navržené řešení tak realizoval až v závěru semestru a osazení desky plošných spojů proběhlo těsně před odevzdáním textové části. S běžnými praktickými problémy při oživování vlastní konstrukce ( chyby v řídícím programu, v zapojení, v koncepci napájení ) se mu již nepodařilo vyřešit. Realizovaná konstrukce tak není funkční a přizpůsobení antény nebylo testováno. V práci tak schází praktické výsledky navržené konstrukce. Samotný text obsahuje větší část převzatého textu, vlastní práce studenta je dokumentována nedostatečně, diskuze volby většiny hodnot součástek, či jejich výpočet schází. Ve schématu nejsou uvedeny všechny hodnoty součástek (C10-C14,T1-T5, D1-D3). V textu je popsána i ladící část, která nebyla předmětem zadání, protože byla k dispozici z předchozí Bc práce. I přesto je v textu uveden postup realizace této části.

Navrhovaná známka
F
Body
47

Posudek oponenta

Vágner, Petr

Student měl za úkol realizovat řízení automatického ladění malé smyčkové antény v pásmu krátkých vln. Na prvních 20-ti stranách jsou uvedeny obecné informace převzaté ze skript nebo od studentova kolegy, který v rámci své práce navrhl hardware pro elektronické přepínání rezonančních kapacit. Zbývajících 15 stran práce je původním přínosem autora a je zde řešen návrh elektronického přepínání odbočky, která slouží pro impedanční přizpůsobení antény. Student také navrhl zapojení mikrokontroléru, který řídí přepínání kapacit, přepínání odbočky na smyčce a realizuje měření přímého a odraženého výkonu. Mikrokontrolér je přes USB propojen s PC, kde běží uživatelské rozhraní umožňující volbu rezonanční kapacity a zobrazení aktuálního PSV antény. Z formálního hlediska lze vytknout především to, že v případě převzetí celých pasáží textu není v textu uváděna citace zdroje. Citaci autor uvádí pouze u obrázků. Z hlediska věcného práce obsahuje mnoho zbytečností (např. blokové schéma ATmega16, popis registrů ATmega16, tabulka popisující vývody FT232, atd.). Podstatné věci naopak chybí - např. schéma propojení jednotlivých obvodů ladícího systému. Rovněž volba hodnot důležitých součástek není zdůvodněna - viz. otázka. Za zásadní považuji, že demonstrace funkčnosti celého zařízení (např. fotografie osazených desek) nebo výsledky měření PSV nejsou v práci obsaženy, takže je nutné se spokojit s konstatováním autora v závěru, že zařízení částečně funguje. Celá práce je z hlediska obsahu nekonzistentní a těžko se dohledávají souvislosti a konkrétní postup řešení problému. Z výše uvedených důvodů nelze považovat zadání za splněné.

Navrhovaná známka
F
Body
46

Otázky

eVSKP id 65758