VÁLEK, P. Demonstrace práce IVI ovladače dle technologie National Instruments [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Čejka, Miloslav

Student pracoval aktivně a iniciativně. Velmi rychle se seznámil s technologií IVI ovladačů a potřebného vývojového prostředí CVI. Jeho řešení je původní, protože podobné nástroje výrobce nedodává. Prokázal výborné znalosti na úrovni Bc. studia. Konzultace využíval v odpovídající míře, vždy přicházel s konkretními dotazy. Pro práci také využil i vzdálený přístup z domova k přístrojovému vybavení v laboratoři na ÚAMT. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Havránek, Zdeněk

Úkolem studenta bylo navrhnout softwarové řešení pro dokumentaci a vyhodnocení činnosti IVI ovladače měřicího přístroje dle technologie National Instruments. Předpokladem zadání bylo vytvoření (vygenerování) zvoleného IVI ovladače měřicího přístroje a na tomto ovladači demonstrovat funkčnost navrženého a realizovaného softwarového prostředku pro analýzu komunikace mezi uživatelskou aplikací (reprezentované voláním konkrétní funkce) a VISA knihovnou pomocí IVI Engine a definovaného IVI ovladače. Zadání práce je poměrně náročné zejména z odborného hlediska a je možné konstatovat, že bylo splněno. Student musel v rámci řešení nastudovat práci IVI Engine a volání VISA knihoven a zvládnout implementaci vlastních softwarových funkcí na třech úrovních přenosu informace mezi měřicím přístrojem a uživatelskou aplikací. Na nejnižší vrstvě bylo nutné nahradit volané funkce z VISA knihovny vlastními funkcemi pro simulaci měřicího přístroje tak, aby IVI Engine nepoznal, že komunikuje s virtuálním zařízením (definovaným softwarově - naprogramovanými funkcemi) a ne s reálným přístrojem pomocí originální VISA knihovny. Na vyšší vrstvě to bylo vytvoření IVI ovladače zvoleného zařízení, v tomto případě student zvolil digitální multimetr a využil zde IVI Instrument Driver wizard pro vytvoření základních funkcí ovladače. Vytvořený IVI ovladač multimetru ověřil pomocí nástroje IVI Specific Driver Test Suite, kde konstatuje, že vytvořený driver po absolvování všech čtyřech testů nevykazuje žádné zásadní chyby při jeho dalším použití. Malou vadou na kráse, kterou mohl student odstranit, byly z hlediska funkce nepodstatné, avšak zobrazené chyby v posledním testu FP File Test, kde ve funkčním panelu nebyly nápovědy k jednotlivým funkcím náležitě upraveny. Vlastní aplikace pro zobrazení a vyhodnocení komunikaci IVI ovladače ve spolupráci s IVI Engine dle zvolené volané funkce uživatelské aplikace byla vytvořena v prostředí LabWindows CVI. Obsahuje přehledně zobrazení všech komunikačních kanálů, které jsou při použití IVI ovladače systémem využity - komunikace aplikace s IVI Engine, nastavení parametrů volaných funkcí, komunikace s VISA knihovnou. Z aplikace je možné zavolat jakoukoli funkci zvoleného IVI ovladače a sledovat odezvu všech vrstev systému. Z vytvořených softwarových funkcí a hlavní aplikace je možné konstatovat, že práce je původní a výhradně vlastní prací studenta. Student vytvořenou aplikaci úspěšně využil při ověření obecných výhod IVI ovladače uváděných firmou National Instruments, kde porovnával úsporu komunikace při použití state cachingu (zjištěna 40% úspora), možnost vypnutí dotazu na stav zařízení (ověřeno) a automatické kontroly a opravy rozsahu při zadání hodnoty mimo předdefinovaný rozsah (také ověřeno). V příloze práce je uveden také stručný návod k použití vytvořené testovací aplikace. Popis jednotlivých ovládacích prvků by však mohl být v návodu lépe zdokumentován (nestačí jen popis v textu práce). Na přiloženém CD je vytvořená aplikace ve zdrojovém i spustitelném formátu. K dispozici je i vytvořený IVI ovladač a zdrojový kód k vlastním VISA funkcím simulujícím připojený měřicí přístroj na nejnižší úrovni. Po formální stránce je práce také na velmi dobré úrovni s jen malým počtem překlepů. Zdroje jsou dostatečně citovány a uvedeny v seznamu literatury. Student prokázal znalosti na úrovni bakalářského studia a předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 49/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 30744