HLAVÁČIK, J. Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím modelu START [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ing.Štefan Makariv,MBA

Diplomovú prácu doporučujem k obhajobe. Diplomová práca je spracovaná kvalitne a prehľadne. Teoretická časť vystihuje podstatu použitého modelu START, metód a pojmov s ktorými autor pracuje. Oceňujem výber informácií o spoločnosti Kingspan, kde autor dobre interpretuje dostupné zdroje. Čo sa týka porovnania s konkurenciou je adekvátne dostupným informáciam, aj keď niektoré finančné ukazovatele a ich interpretácia možu byť skreslené komplexitou podnikania konkurentov - spoločnosť ArcelorMittal. Výborne je spracovaná analýza makro prostredia PESTEL. Výsledky aplikácie modelu START pomerne jasne identifikovali silné a slabé stránky spločnosti Kingspan. Na margo merania spokojnosti zakázníkov metodou NPS je nutné dodať, že jej výhodou je možnosť upravovať a precizovať otázky tak, aby zákaznící reagovali na špecifické oblasti záujmu. Jej asi najväčsou výhodou je masívnosť používania a jasná spätná väzba od priamych i nepriamych zákazníkov. Vlastné návrhy riešení sú praktické, aplikovateľné a sú rámcovo v súlade s aktivitami, ktoré má spoločnost Kingspan v pláne realizovať v dohľadnej dobe. Na margo samostatného HR oddelenia - to existuje, ale autor správne poukázal na jeho nevhodné postavenie v rámci organizačnej štruktúry.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139519