DLOUHÝ, O. Návrh systému pro správu klientů společnosti Tandem CRC CZ, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Závěrečná práce se zaměřuje na návrh části informačního systému pro správu klientů konkrétní firmy. Její zaměření je především na datový a funkční model, který je možné využít pro následný vývoj a implementaci výsledné aplikace. Hlavním přínosem práce je její stručné a minimalistické pojetí, které však v některých ohledech postrádá potřebnou hloubku pro komplexní zachycení problematiky. Formální zpracování dále vykazuje nedostatky v podobě překlepů, nepřesností ve formulacích, apod. Dle mého názoru se jedná o solidní práci, která těží ze své stručnosti a přehlednosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Špatný, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 65523