BERKY, M. Vliv řešení operní scény a orchestřiště na akustiku sálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Schimmel, Jiří

Student projevil o téma bakalářské práce velký zájem, nicméně realizaci funkcí v Matlabu, které měly počítat objektivní kritéria kvality poslechového prostoru, odkládal na poslední chvíli. V rámci semestrálního projektu je nestihl realizovat, a proto neprovedl ani základní analýzu měření z listopadu 2015, na které by se projevily nevhodně zvolené parametry měření impulsové odezvy. Neučinil tak ani do následujícího březnového měření a vzhledem k rozvrhu Divadla na Orlí nebylo již možné další měření provést. Funkce pro výpočet objektivních kritérií, které student předložil ke konzultaci až krátce před odevzdáním práce, obsahovaly chyby při výpočtu impulsových odezev, Schröderova integrálu i zbytečné cykly for, které výpočet značně prodlužovaly. Nestihl poté výpočty průměrných hodnot vybraných kritérií automatizovat a zpracování výsledků se vzhledem k počtu zaznamenaných impulsových odezev stalo časově náročným. Ukázalo se, že hluk pozadí a měřicího řetězce znemožnil odečet řady parametrů a na implementaci jeho kompenzace již nebyl čas. Student nestíhal ani dostatečně zpracovat výsledky měření, které jsou poměrně nepřehledné. Samotný text práce je poměrně stručný, v některých definicích pojmů jsou chyby, u jiných schází definice pomocí matematických vztahů. V textu není zdůvodněno, proč bylo na jevišti použito směrového zdroje a proč byly měřeny jeho směrové charakteristiky. Po formální stránce vytýkám textu řadu překlepů, chybně umístěných větných čárek, anglických výrazů, špatné formátování proměnných, scházející mezery mezi hodnotou a jednotkou a kvalitu některých obrázků.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Balík, Miroslav

Zvládnutí tématu práce s názvem "Vliv řešení operní scény a orchestřiště na akustiku sálu" si vyžaduje jisté znalosti jak v oboru akustických měření, tak ve statistickém zpracování dat a alespoň v základních dovednostech zvoleného programového vybavení pro implementaci potřebných metod. Student bohužel ani v jedné z potřebných znalostí nevyniká, což lze konstatovat po přečtení odevzdané bakalářské práce. Celkový rozsah práce od úvodu po závěr je pouze 26 stran. Práce je tedy velmi krátká. Je členěna obvyklým způsobem, v teoretické části se komprimovaným způsobem student snaží popsat veličiny, které by jím implementované metody měly zjišťovat. Jako základní problém spatřuju skutečnost, že není jednoznačně uveden seznam toho, co vlastně má být opravdu v praktické části implementováno, výpočet přesně kterých veličin? V praktické části student hned popisuje způsob, jakým bylo provedeno měření, není žádným způsobem zdůvodněno, proč byl uvedený způsob měření použit. Součástí odevzdané práce není příloha, v které by byla jakákoliv změřená data s jejich dokumentací. Nebyly ani odevzdány skripty a funkce samotné, které by umožnily otestování implementovaných metod. Některé funkce jsou v tištěné podobě uvedené v práci v rámci textové přílohy, obsahují použití cyklů for místo použití vektorových operací, což dokumentuje elementární neznalosti Matlabu. Z odevzdané práce není jasné, jaké impulsové odezvy byly přesně změřeny, není ani tedy jasné, z kterých měření vlastně došlo k výpočtu jednotlivých veličin. Součástí práce je měření směrové charakteristiky zvukového monitoru, přičemž není vůbec uvedeno, proč bylo měření provedeno a k čemu má vlastně sloužit. Z formálního hlediska je práce na špatné úrovni, není dodržováno značení ani korektní formátování matematických zápisů jak v textu, tak mimo něj. V textu jsou překlepy a pravopisné hrubky, např. "vyplívá" nebo "půdorisná". Dále např. obrázek 4.1 vůbec neodpovídá textu, který na něj odkazuje, v textu je popisováno něco jiného, než je na obrázku. V popisu funkce student popisuje Hadamardův podíl nesmyslně jako „skalární podíl“ apod. Z věcného hlediska má zvolený postup mnoho nedostatků, zcela chybí zdůvodnění použité topologie a typu měřicích mikrofonů; vzhledem k použití metody měření impulsních odezev, která z principu není odolná vůči šumu pozadí, nebylo dokumentováno žádné provedení testovacích či kalibračních náměrů; náměry byly z tohoto důvodu zkresleny jak šumem, tak nelineárním zkreslením, jak student sám v práci uvádí ... a na tyto náměry se student snaží použít dekonvoluční techniky. Lze tedy formulovat podezření, že s velkou pravděpodobností budou naměřené impulsové odezvy nesprávné. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem musím bohužel konstatovat, že odevzdanou formou bakalářské práce student nedeklaroval splnění zadání bakalářské práce, nejsou doloženy výsledky měření ve formě dokumentovaných náměrů impulsových odezev, ani nebyly v použitelné (elektronické podobě) odevzdány skripty nebo funkce, které by automaticky počítaly všechny veličiny, které byly požadovány v zadání. Z tohoto důvodu je mé hodnocení nevyhověl F/40. V případě, že student během obhajoby doloží splnění zadání bakalářské práce, mají smysl následující otázky:

Navrhovaná známka
F
Body
40

Otázky

eVSKP id 93591