VIKTORÍNOVÁ, M. Program pro zobrazení a práci s objemovými daty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Harabiš, Vratislav

Studentka se ve své práci zabývala zejména metodami pro zobrazování objemových dat. Oproti semestrálnímu projektu studentka v mnohém zlepšila svůj přístup k práci a rovněž si dle všeho mnohem lépe rozvrhla jednotlivé kroky v práci. Konzultací využívala a aktivně a chodila na ně připravená s konkrétními dílčími kroky a konkrétními dotazy. Celou práci tak dotáhla do zdárného konce, kdy se ji podařilo vytvořit program pro zobrazení objemových dat pomocí základních metod. V některých částech práce je možná vidět určitá neodbornost a nezkušenost, rovněž některé kódy nesou známky toho, že nejsou optimalizovány. Nicméně na obhajobu studentky uvedu, že vizualizační metody a přístupy jsou vyučovány až na magisterském studiu a tak toto téma bylo pro studentku zcela nové. Zadání práce považuji za splněné a hodnotím stupněm B/80.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Jakubíček, Roman

Studentka se ve své práci zabývala návrhem a implementací softwaru pro možnosti vizualizace objemových medicínských dat. Vhodně zvolila vývojové prostředí i veřejně dostupnou databázi. Nicméně celkově studentka představuje řešení problematiky na průměrné odborné úrovni, kde nebylo zřetelně využito potenciálu tématu. V rámci zadání práce zde byl stále prostor pro rozšíření, ovšem i přes to považuji zadání za splněné. Konkrétní výtky k samotnému praktickému řešení uvádím odděleně pod posudkem. Tyto nedostatky jsou hlavním důvodem mého sníženého hodnocení. Po formální stránce je práce na dobré úrovni, text je čtivý, vhodně členěný do kapitol, logicky na sebe navazuje a je prostý překlepů. Studentka také představuje odpovídající teoretickou rešerši a v práci vše řádně cituje. Za drobné výtky považuji místy („povídací“) jazykový styl nevhodný pro technickou zprávu, zbytečné oddíly teorie, zejména rešerše segmentačních technik, které z prací nesouvisí, sníženou kvalitu obrázků nebo nadbytečné tabulky (5.1 a 5.2) či ukázky kódů. Celkově je práce zdařilá, ovšem nižší odborné úrovně zejména v praktické části, kde bych ocenil výrazného rozšíření a více vlastní iniciativy pro vytvoření více intuitivního nástroje. Naopak do hodnocení kladně promítám vyšší náročnost tématu s ohledem na práci s objemovými daty v Pythonu, využití nadstandardních knihoven a technik zpracování obrazů vzhledem k bakalářskému stupni. Na základě uvedeným faktů hodnotím předloženou práci stupněm C – 70 bodů. (V návodu chybí informace o vytvoření environmentu pro snadné spuštění; Výpočet MIP a AIP projekcí pro celý rozsah 360° – stačí 0-179; V práci chybí jakákoli snaha o optimalizaci kódu; Nemožnost ukončit program v průběhu, po zmáčknutí křížku nebo „Cancel“ znovu spuštění programu, nekonečná smyčka; Méně vhodný návrh nástroje – řízený, sériový mód programu, namísto vhodnějšího hlavního okna s nabídkou; Neoptimální implementace výpočtu projekcí pixel po pixelu namísto práce s celými maticemi způsobující vysokou výpočetní náročnost; Prezentované obrázky bez úpravy kontrastu; Volit práh bez možné vizuální kontroly je bezúčelné; V rámci zadání mohlo být například navrženo: Možnost spustit navržený prohlížeč již pro vypočítané projekce v GUI, možnost transformace kontrastu (radiologického okna), možnost nastavení rozmezí úhlů nebo kroku rotace v přímo programu, hlavní okno s nabídkou (případně tlačítky) místo řízeného módu)

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 142088