NEPOVÍM, O. Pásový dopravník pro dopravu potravinářského zrna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Bakalářská práce je provedena standartním, téměř bezchybným způsobem. Představuje kvalitní studijní přípravu autora. Chybí snad jen kóty polohy i rozměru násypky vůči kotvení stroje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student ve své práci řeší návrh pásového dopravníku pro dopravu potravinářského zrna. Práce je členěna přehledně, kvalita schémat i obrázků je dobrá, citace jsou až na výjimku správně odkázány na zdroje informací. V práci se nevyskytují žádné závažné překlepy ani netechnické formulace. Výpočtová část práce byla prováděna přesně podle předepsané ČSN ISO 5048 a hodnoty výsledků odpovídají skutečnosti a vyhovují. Kapitolu 5. bych spíše zařadil za úvodní část, neboť se v ní vyskytují fyzikální parametry obilního zrna, které tvoří při návrhu i výpočtu okrajové podmínky. Tato kapitola 5. zpestřuje tuto práci a je psána populárně poučně. Výkresová dokumentace je zdařilá a nemám k ní žádné připomínky. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37542