BEDNAŘÍK, J. Tváření titanových slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Lidmila, Zdeněk

Diplomová práce bakaláře Josefa Bednaříka je orientována na problematiku tváření titanových slitin. V úvodních kapitolách DP student popisuje titan a jeho slitiny a pojednává obecně o tvářitelnosti kovových materiálů a jejím hodnocení. V praktické části je následně popsána příprava, realizace a vyhodnocení experimentu, kdy byla, s využitím pěchovací zkoušky, hodnocena tvářitelnost titanové slitiny VT 3-1. Student přistupoval k řešení zadaných úkolů zodpovědně. Vlastní DP je sestavena na průměrné úrovni, na její kvalitě se negativně se projevila časová náročnost experimentů. Sestavená diplomová práce naplňuje požadavky zadání, cíle vytýčené v zadání byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Podaný, Kamil

Práce se zabývá tvářením titanových slitin. Je bohužel nepřehledná, slohově velmi špatně napsaná a obsahuje spoustu opakujících se výrazů. Nevhodné je i členění kapitol – některé nesplňují požadovaný rozsah a jejich řazení postrádá logičnost. Často je stejná věc popisována několikrát v různých částech práce. I když v rozboru zadání student definuje zaměření na titanovou slitinu VT 3-1, tak v teoretické části popisuje nejen jiné slitiny, ale dokonce i tvářitelnost ocelí (začátek kap. 3.1), což s problematikou vůbec nesouvisí. Z formálního hlediska není splněna směrnice o umístění rozsáhlých obrázků a tabulek do příloh. Je diskutabilní, zda-li by po úpravě byl splněn předepsaný minimální textový rozsah práce. Připomínky: - jiné formátování záhlaví a zápatí před obsahem a za ním - čtivost a přehlednost ruší neustále se opakující stejná slova - práce by měla být psána neosobně, v trpném rodě - design a formát tabulek není přehledný, často se označení tabulky ztrácí v jejím záhlaví - byla by vhodná lepší práce s literaturou, většina obrázků v teorii je z [20] - v seznamu symbolů a zkratek se vyskytuje nejednoznačné označování (např. d je průměr polotovaru, ale i průměr kružnicové sítě) a podivné jednotky… deformace v MPa, průřez v mm? - str.11 – v kapitole 2.1 je popisována „historie“ titanu, což patří do kap. ÚVOD; obdobně i na str.13 - str.11, obr.2 – dle mého názoru nevhodný obrázek, který do odborné práce nepatří; stejně tak obr.5 a 6 - str.12 – jsou popsány vlastnosti titanu a pak je poznámka, že „podrobnou charakteristiku vlastností obsahuje kapitola 2.4.“ Proč je tam to stejné 2x? - str.12, tab.3 – „podivné“ jednotky u hodnot, např. u tepelné roztažnosti - str.15 – jsou popisovány modifikace Ti, ale postrádám obrázek rovnovážného diagramu - str.19, tab.5 – jiný font písma - str.23, obr.11 – v názvu by bylo vhodné konkretizovat titanovou slitinu, nikoli napsat „vybrané“ - str.23 – u vzorečku (3.2) je zbytečně opakováno vysvětlení symbolů, už bylo u (3.1) - str.24, obr.12 – „lineární“ napjatost? - str.26 – uvádíte, že nejčastěji se u tváření vyskytuje polosuché tření, proč potom uvádíte příklad na suché? - str.26 – chybně odkaz na vzorce, musí být v kulatých závorkách - str.30, obr.19 – měla by být značka průměru u d a obrázek určitě menší - str.33 – chybí údaje ve větě „…studena od do nebo rovno 0,15.“ - str.37 – pojem „odporový tenzometr“ neexistuje, je to buď tenzometr a nebo odporový snímač… - str.40, obr.28 – obrázek je nečitelný, použít PrtScr obrazovky není optimální; stejně tak, obr.30, 35… - str.43 – uvádíte: „Jelikož při pěchování došlo na čelních plochách vzorku k vytvoření nerovností, bylo zapotřebí k vyhodnocení tvrdosti čelní plochy vyleštit.“ Jak vznikly nerovnosti po pěchování mezi rovnoběžnými rovinami? - str.43 – z popsaného postupu plyne, že nedříve bylo vyleštěno a teprve pak rozřezáno na metalografické pile? - str.44, tab.6 – velké tabulky patří do příloh, stejně tak i tab.7, 8 atd. Kromě toho jsou tabulky nevhodně rozděleny a pokračují na následující straně - str.46 – proč není uveden obrázek s naznačenými místy měření HV? - str.50 – u vzorců v praktické části chybí vzorový výpočet – (3.19), (3.20), (3.21) - str.51, obr.38 – v obrázku jsou popisky v angličtině; je to obrázek? Vždyť je to export z programu, tj. tabulka. Je vhodné ji takto uvádět? Nepatří do přílohy? - str.52 – odpovídají křivky zpevnění na obr.41 průběhům z obr.40? - str.53 až 56 – křivky zpevnění pro každou teplotu zvlášť jsou nepřehledné, patří do příloh - str.57, obr.52 – jak je možné, že se křivky zpevnění pro 400 a 500 °C „kříží“ - str.58, obr.54 – z obrázku není jasné, jaká část tvárného lomu / vzorku je zvětšena

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 139684