RAISKUP, M. Podíl zaměstnaneckých benefitů se sportovním obsahem na kvalitě života zaměstnanců s převážně sedavým zaměstnáním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Blahutková, Marie

Téma pro práce v oboru ještě málo využívané, přitom pro praktické potřeby velmi potřebné, zejména v oblasti zaměstnanců se sedavým zaměstnáním. Student využíval konzultací, pracoval svědomitě se zadanou literaturou a prokázal schopnost tvořit správné závěry. Bakalářská práce splňuje požadavky na ni kladené. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cílem práce bylo na základě osobní ankety a dotazníkového šetření ověřit zaměstnanecké benefity s náplní sportovních aktivit u vybrané skupiny zaměstnanců. Cíl práce byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B V původním návrhu bylo stanoveno řešení formou dotazníkového šetření a ankety, později však autor použil pouze anketní šetření. Použité metody odpovídají potřebám práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Získané výsledky autor interpretoval podle potřeb práce a o výsledcích bylo informováno i vedení podniku, domnívám se, že tyto výsledky je možné použít i v další fázi výzkumu. Ze získaných výsledků autor vyvodil doporučení pro praktické řešení změn v podniku směrem k inovaci zaměstnaneckých benefitů.
Praktická využitelnost výsledků B Získané výsledky práce jsou využitelné i u jiných firem.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce odpovídá stanovené struktuře, použitá terminologie je v souladu s potřebami práce. Jazyková úroveň práce je dobrá.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Citace informačních zdrojů je v souladu s normou.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Nováková, Svatava

Práci doporučuji k obhajobě. Práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. Studentovi se podařilo zjistit zaměstnecké benefity u osob se sedavým zaměstnáním, u jedné firmy a dát vedení firmě podněty k dalším benefitům pro zaměstnance. Myslím si, že nabídka je velmi široká v dané firmě, a bylo by dobré nadále zjišťovat zaměstnanecké benefity a s výsledkem vystoupit na konferenci pro personální ředitele firem a snažit se je přesvědčit o nutnosti zaměstnanaeckých benefitů pro jejich zaměstnance. Studentoví chybí vyplněný dotazník, který byl zadán v cílech dané práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cílem práce bylo analyzovat problematiku kvalitu života u zaměstnanců spojenou se sedavým zaměstnáním v dané firmě, která si nepřála být jmenována, včetně ekonomického vyhodnocení pro firmu.Jaké benefity firma nabízí ,a jak jsou zaměstnanci se sedavým povolání spokojeni se svým zdravotním stavem.Část teoretická propisuje problematiku sedavého povolání z odborné literatury. Pro praxi bylo cílem nastavit pro zaměstnance zdravý žívotní styl, nastavení nových benefitů se zaměřením na pohybovou aktivitu. V cílech práce mělo být provedeno dotazníkové šetření.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Použité metody analýza dokumentů, osobnostní anketa a rozhovor byly správně použity.Student si stanovil anketní šetření, pilotní studii, předvýzkum vyhodnocení výsledků předvýzkumu, bylo provedeno výzkumné šetření a analýza dokumentů.Vyhodnocení získaných výsledků, závěry a jejich aplikace pro praxi.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Student si velmi pečlivě připravil teoretická východiska práce civilizační nemoci, stres, zdraví, zaměstnanecké benefity , jejich členění,motivační nástroje legislativu zaměstnaneckých benefitů,popis konkrétního podniku jeho charakteristika.Student si vytvořil osobnostní anketu, obsahovala 14 otázek uzavřeného typu s možnou otevřenou odpovědí. Anketa proběhla online u zaměstnanců se sedavým zaměstnáním, 28 osob se zúčastnilo testování.Student sie zabýval nabídkou zaměstnaneckých benefitů u dané firmy ,celkem firma nabízí 16 benefitů. Student navrhl realizaci pohybové aktivity na pracovišti.
Praktická využitelnost výsledků B Byla provedena analýza dat z osobnostní ankety u osob se sedavým zaměstnáním, návrhy řešení a změny plynoucí z výsledků osobnostní ankety. Ankety se zúčastnilo 28 respondentů. Student z výsledků ankety sestavil grafy věkové rozdělení, denní doba sezení v práci,počet pohybové aktivity za týden, spokojenost s zdravotním aktuálním stavem atd. Zhodnocení současného systému zaměstnaneckých benefitů v dané firmě. Návrh na úpravu zaměstnaneckých benefitů.Z výsledků plyne, že zaměstnavate by se měl zaměřit na rozšíření benefitů v oblastech pohybového vyžití pro zaměstnance a uvolnění stresu.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci, obsah i struktura je odpovídající. V práci je uvedeno, že bude použito 14 otázek, ale v příloze je uvedena osobnostní anketa se 13 otázkami.
Práce s informačními zdroji C Student využíval informační zdroje, ale myslím si, že by tam mohl být uveden zdroj ze zahraničí(náhled i u nás u zahraničních firem, popř. jak je to mimo ČR) . Použité zdroje jsou v souladu s normou.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 80937