KOUKAL, V. Pohonné systémy pojezdových ústrojí mobilních pracovních strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená práce se zabývá studií pohonných systémů pojezdových ústrojí mobilních pracovních strojů. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak zejména řadu zdrojů z internetu. Obsahově je téma značně široké a lze konstatovat, že autor jej pojal vhodně. V úvodní části vymezil základní pojmy, přičemž se správně věnoval i problematice konstrukce podvozků, které se zadáním práce souvisí. V další části porovnává jednotlivé způsoby přenosu mechanické energie od hnacího spalovacího motoru na činné části podvozku. V závěru této kapitoly vcelku fundovaně shrnuje typické vlastnosti všech tří posuzovaných způsobů. V poslední části práce je rámcově navržen hydrostatický pohon pásového nakladače. Zde se autor dopustil několika nepřesností a značných zjednodušení. I přesto je možno tuto část považovat (po mírných úpravách) jako možný prvotní postup při předběžném návrhu. Dle řešené problematiky a s ohledem na svůj charakter má práce přiměřený rozsah. V práci je však několik nedostatků věcného i formálního charakteru. Konkrétně se jedná o: - drobné překlepy, - některé nevhodné technické formulace, - odkazy na zdroje nejsou jednotné - na str. 13 je uveden odlišně od ostatních pod čarou, - kvalita obrázků 2, 3, 7 je nízká, - druhá věta posledního odstavce na str. 19 je z technického hlediska nepřesná, stejně tak i poslední věta na str. 21. Je nutno vždy dodržovat následnost průtoku kapaliny z čerpadlového kola na turbinové a poté přes reaktor zpět na čerpadlové kolo, - v seznamu zdrojů se pod dvěma čísly vyskytují ve více případech stejné zdroje, - použité objemové účinnosti v rovnicích 3.6.1 a 3.6.2 jsou příliš nízké, - není zřejmé, k čemu by měla být využita přebývající tažná síla dle kap. 3.7 a 3.8., - v závěru kapitoly 3 chybí shrnující komentář k provedenému návrhu. Předložená práce má i přes některé drobné nedostatky celkově solidní úroveň a je plně v souladu se zadáním. Vít Koukal ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Práce s literaturou včetně citací D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student se zabývá ve své práci rešeršním rozborem pohonných systémů pojezdových ústrojí u mobilních strojů. Bakalářská práce studenta Koukala naplnila požadavky a cíle zadání. Rozsah rešeršní části práce je textově velmi rozsáhlý, student se ke každé komponentě vyjadřuje technicky, ale více schémat by práci více prosvětlilo. Uspořádání jednotlivých podkapitol částí strojů je provedeno správně dle konstrukcí pojezdu mobilních strojů. V kapitole o vývojové tendenci v koncepci pohonů je jen textová část a není zde ukázána případná studie pro budoucí možnosti pohonu mobilních strojů. V důležité kapitole 3, týkající se návrhu koncepce pohonu je jen převážně slovní obecné hodnocení koncepce. Postrádám ve výpočtech jasné zaměření stroje. Z hlediska formálnosti a logického uspořádání je práce na dobré úrovni. Po stránce grafického zpracování je v práci několik a netechnických výrazů (např. str. 17, 37). Student se důkladně odvolává na citace zdrojů, rozsah citace je rozsáhlý. Schopnost interpretovat své výsledky jsou v práci studenta na přijatelné úrovni, neboť je rozvláčné a zbytečně dlouhé. Po formální stránce je práce přijatelná. Student prokázal zájem o problematiku v oblasti mobilních pásových strojů. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83491