HALÁSEK, D. Řetězový posunovač kolejových vozů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

V této práci je konstrukčně řešen řetězový posunovač kolejových vozíků pro technologie výroby ve stavebnictví. Úvodem je vypracována vhodná rešerše zařízení i komponentů. Následují základní technické výpočty, funkční, rozměrové, pevnostní. Představeny jsou kvalitní 3D modely celků zařízení, zde autor poněkud opomenul vhodnost minimálních zástavbových rozměrů tohoto zařízení. Technická zpráva i výpočet jsou provedeny rozsahem solidně a bez chyb. Výkresová dokumentace prokazuje konstrukční a kreslící schopnosti autora, vhodné by bylo doplnění kót v sestavě - kotevní šroub - krajní polohy tlačného palce - hlavní a dílčí hlavní rozměry. Tuto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem řetězového posunovače kolejových vozů. V úvodní části práce jsou popsány řetězové převody s uvedením typů řetězů. Hlavní část práce tvoří funkční výpočty a popis vlastního konstrukčního návrhu. Práce je zpracována solidním způsobem a je přehledně a logicky členěna. Student při zpracování dopustil některých drobných chyb. K práci mám zejména tyto připomínky: - ve vzorcích je opakovaně používán symbol tenzorového součinu - drobné typografické chyby - ve výkresech nejsou naznačeny (a zakótovány) krajní polohy posunovacího vozíku Bakalářská práce je původní a splňuje požadavky zadání. Uvedené nedostatky jsou převážně formálního charakteru a nesnižují poměrně dobrou úroveň práce. Student ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování studia na dalším stupni. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 136966