KRÁL, A. Chytrý dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Mauder, Tomáš

Bakalářská práce pana Adama Krále si klade za cíl popsat aktuální možnosti a trendy tzv. Chytrých domů/Smart house. Práce byla zaměřena na systémy úspor a měření energií, na ovládací prvky, regulaci a na zabezpečení. Kromě rešeršní části práce provádí základní ekonomickou rozvahu případné investice do inteligentních systémů v případě starších domů. Závěrem práce je možný pohled do budoucnosti, tedy odhad, jak budou domy vypadat a co budou umět v příštích letech. Student naplnil cíle práce podle zadání, pracoval samostatně s pravidelnými konzultacemi a aktivně vyhledával zdroje informací, které zařazoval je do textu, což dokládá 73 citací v seznamu literatury. Délka textu odpovídá běžnému rozsahu bakalářské práce. Práce je po formální stránce logicky členěná, splňuje požadavky na grafickou formu a mohla by být dobrý startovním bodem pro čtenáře, kteří se chtějí zabývat touto tématikou. Bakalářská práce je na úrovni, kterou mohu doporučit k obhajobě.

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pech, Ondřej

Cílem předložené bakalářské práce bylo popsat aktuální možnosti a trendy tzv. Chytrých domů/Smart house, se zaměřením na systémy úspor a měření energií, ovládací prvky, regulaci a zabezpečení. Měla by též obsahovat základní ekonomickou rozvahu a výhled do budoucnosti chytrých domů. Práce má 51 stran, je členěna do 5 hlavních kapitol. První kapitola popisuje Chytrý dům, používané komunikační protokoly a obsahuje ukázku různých centrálních jednotek. Následující kapitola popisuje druhy spotřebičů, které je možné zakoupit jako "chytré" – osvětlení, zásuvky, vytápění, meteostanice, zabezpečení a spotřebiče do kuchyně. Jsou zde také popsány možnosti úspory energie využitím chytrých zásuvek pro měření a vypínání spotřebičů např. ve stand-by módu a řízení a regulace vytápění. Třetí kapitola se věnuje způsobům ovládání pomocí scén, různých typů ovladačů a aplikací. Ve čtvrté kapitole je nastíněna problematika výběru vhodných a zároveň kompatibilních zařízení pro chytrý dům. Dále byla pro vzorový dům navržena inovace zařízení na chytrý dům včetně ekonomické rozvahy. Tato inovace se týkala ovládání světel a vybraných zásuvek, zařízení pro ovládání hlasem v několika místnostech, řízení vytápění, osazení senzorů vytopení vodou, kouřových senzorů, pohybového senzoru na světlo, chytrých zámků dveří, kamerového systému s interkomem a magnetických senzorů oken a dveří. V poslední kapitole autor nastiňuje možnou budoucnost ve využití řízení domácnosti pomocí neuronových sítí. Grafické zpracování práce je na dobré úrovni, jednotlivé části na sebe logicky navazují. Práce je čtivá a obsahuje menší množství chyb. V práci se vyskytují odkazy na obrázky jejich pořadovým číslem, obrázky ale mají ve svém popisu pořadové číslo navíc rozšířené o číslo kapitoly. Zadání bylo v plném rozsahu splněno a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 137302