GORGOL, M. Spojování obrazů podle tvaru hran [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Richter, Miloslav

Diplomant pracoval samostatně, konzultoval vážnější problémy. V úvodních fázích pracoval svědomitě a dostatečně konzultoval,později se patrně dostal do časových problémů jelikož konzultací výrazně ubylo a ani množství práce neodpovídá počátečnímu tempu. Diplomant nastudoval problematiku týkající se řešení, možná řešení a snažil se o jejich implementaci. Úvodní fázi přípravy dat zpracoval dobře. Dostatečná je i fáze zpracování a popisu vlastností dílků. Finální část skládání patří k obtížným úlohám a zde je vidět nedostatek času, kdy sice dochází ke složení, ale pouze v úzkém okruhu a počtu dílků. Z přibývajícími dílky náročnost jak časová tak algoritmická prudce narůstá a zde se patrně diplomant dostal do časových problémů. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení E/58.

Navrhovaná známka
E
Body
58

Posudek oponenta

Petyovský, Petr

Zadání této diplomové práce patřilo rozsahem mezi náročné. Student prokázal znalosti z oblasti počítačového zpracování obrazu, které aplikoval v praktické realizaci úloh segmentace obrazu dílků hlavolamu puzzle a jejich zpětného spojení na základě tvaru hran jednotlivých dílků. Způsob řešení zadání svědčí o částečné orientaci studenta v oboru a zvolené řešení lze označit s výhradami za správné. Student při řešení diplomové práce využívá nastudované znalosti uvedené v kap. 3. Bohužel předchozí kap. 2 již tyto znalosti předpokládá a musím tedy konstatovat, že práce není tvořena v logickém sledu. Další kapitoly se už zabývají samotným řešením práce a jsou vlastním dílem studenta. Tyto kapitoly věnované vlastnímu popisu práce diplomanta ovšem nemají dostatečný rozsah odpovídající jejich důležitosti. Mnoho popisovaných problému by si zasloužilo lepší prezentaci pomocí obrazových příloh. Poslední kapitola je věnována závěrečnému zhodnocení a obsahuje dosažené výstupy práce. Přínos práce bohužel vidím převážně jen v popisu a výběru několika příznaků, které jsou vhodné k určení logicky sousedních dílků hlavolamu. Formální zpracování práce je na průměrné úrovni. Text je sice vhodně rozčleněn do dostatečného množství samostatných kapitol, přesto je ale obtížně čitelný a to z důvodů chybějících grafických příloh, obrázků a diagramů. Pomocí této grafiky by bylo možno lépe prezentovat myšlenky studenta. Jako příklad lze uvést diagram 24 na straně 36, který jako jediný popisuje vnitřní datovou strukturu příznaků a to naprosto nedostatečně. Pro ostatní datové struktury (shluk, priorita a identifikační matice) uvedené v dalších částech práce už tento popis chybí zcela. Obrázky 22 a 23 na str. 34 a 35 jsou zcela totožné a to včetně popisu. Tyto skutečnosti mě vedou k zamyšlení, zda si student uvědomil časovou náročnost práce, vhodně si úkoly rozvrhl a zda se v závěru řešení nedostal do časové tísně. Přiložené DVD obsahuje demonstrační snímky výsledků algoritmů, testovací databázi snímků a zdrojové texty algoritmů pro prostředí MATLAB. Tyto algoritmy ovšem nejsou funkční a po spuštění hlásí chyby. Do zdrojových textů bylo nutné doplnit chybějící definice proměnných a polí, což mě opět vedlo k zamýšlení nad časovou tísní studenta. Zadání práce bylo splněno pouze na minimální úrovni, neboť bod 4 požadoval sestavení celého snímku se stovkou dílků puzzle, ale diplomantem prezentované výsledky v celé práci ukazují pouze propojení 3 (popřípadě 4) dílků tohoto hlavolamu. Z úrovně zpracování posledních kapitol práce a z absence funkčních zdrojových textů odhaduji, že se student pravděpodobně nevěnoval řešení práce v rozsahu, který dané zadání požadovalo. Přes uvedené nedostatky mohu konstatovat, že předložená práce svědčí o inženýrských schopnostech diplomata, ovšem bohužel pouze na spodní akceptovatelné hranici a práci tedy doporučuji k obhajobě. Studentovi navrhuji hodnocení diplomové práce stupněm: Dostatečně - E.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 73455