DOHNAL, P. Porovnání třecích vlastností kosmetických masážních přípravků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrbka, Martin

Bakalářská práce byla realizována v oblasti biotribologie, kde standardní experimentální metody pro analýzy tření byly vhodně adaptovány pro využití v kosmetice. Hlavní cíl, a to experimentální popis vývoje součinitele tření vybraných masážních přípravků (olejů a krémů) s využitím pin-on-plate simulátoru a vzájemné porovnání skluznosti a trvanlivosti jednotlivých přípravků, byl zdárně splněn. Pro oba typy masážních přípravků byly provedeny velmi rozsáhlé série experimentů, včetně opakovatelnosti. S touto částí práce jsem velmi spokojen. Prezentace výsledků a jejich grafické vyjádření ve formě grafů a fotografií třecích vzorků je na vysoké úrovni. Co mě však na práci chybí, je detailnější popis problémové situace, podrobnější analýza současného stavu poznání a rozsáhlejší diskuse výsledků. Také jazyk a styl vyjadřování studenta by v textové části práce mohl být na daleko lepší úrovni. Student byl v průběhu studia začleněn do výzkumného týmu Biotribologie, kde samostatně a aktivně pracoval na zadaném tématu. Konzultace mezi vedoucím diplomové práce a studentem probíhaly v pravidelných intervalech a bez komplikací. Celkově práci studenta a jeho bakalářskou práci hodnotím i přes některé výhrady velmi kladně, a to známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čípek, Pavel

Přiložená bakalářská práce se zabývá experimentálním porovnáním různých druhů masážních přípravků. Cílem bylo porovnat masážní přípravky na základě experimentální analýzy součinitele smykového tření v kontaktu hovězí kůže. Experimenty byly prováděny na konvenčním tribometru Bruker UMT TriboLAB v konfiguraci pin-on-plate. Práce obsahuje rešeršní část, kde je popsáno několik studií, které se zabývají problematikou testování a hodnocení masážních přípravků, nicméně chybí mě v práci propojení rešerše s analýzou a definicí cílů. Dále práce obsahuje stanovení experimentálních podmínek, vzorků a maziv, ale nikde není uvedeno, na základě jakého kritéria byly použité masážní přípravky vybrány. Práce také popisuje experimentální zařízení a vzorky, které byly při experimentech použity, v tomto případě lékařský silikon, který byl po sléze vyřazen z důvodu nevhodnosti a nahrazen hovězí kůží. V práci však postrádám informaci, jak byly vzorky kůží separovány a jak (při jakých podmínkách) byly uchovávány do provedení experimentů. Student si stanovil metodologii experimentů a hodnotící kritéria pro porovnávání jednotlivých přípravků, na základě kterých následně porovnával jednotlivé vzorky. Silnou stránkou práce je obsáhlá experimentální část práce a výsledky, tudíž student odvedl velké množství práce. Práce je psána místy neodborným jazykem s nepodloženými fakty založenými na domněnkách. Celkově je však práce na dobré úrovni a splňuje náležitosti bakalářské práce. Definované cíle byly bezpochyby splněny. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139697