KUČEROVÁ, P. Centrum trvale udržitelného rozvoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Koleček, Ivan

Moravské náměstí, podvědomě nedotknutelné místo brněnského okruhu, a principy TUR na vývoj zastavění, činností a jejich dynamický pohyb změny, jsou dva prvky nesoucí přístup autorky v její diplomové práci. Odpovědí je nový pohled na potenciál jednoho z posledních strategických bodů města, již jednou existující v příliš formální a dominující situaci, jak v urbanismu historického centra, tak v jeho obsahu. Výjimečné místo může mít výjimečnou strukturu zastavění, funkce a vyjádření. Vše se může odehrávat v rámci architektonického projektu, navrácení do centra města sportovního hřiště, piknikové louky na jedné straně nebo bohatost prostorových vztahů veřejných budov na straně druhé. Role architekta není zde jen tvořit, ale odráží se zde také výsledky jeho tvorby ve vytváření situací, prostředí a změn funkcí. Vyjádřených v zastavěných strukturách - v blocích, prostorových vztazích, pohybu v prostoru, hledání a v objevení nových situací. Autorka nevyjadřuje řešení bezprostředního okolí ulic, tramvají, dopravního okruhu. Vztahy k městu zůstávají v dálkových vazbách na jeho městskou strukturu. Návrh zůstává projektem bloku jako městského prvku, čekajícího na reakci města k jeho přítomnosti. Zde můžeme hledat další potenciál vývoje projektu nebo záměrnou provokaci k projektu již dalšímu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A V kontextu, v jednom ze strategických míst města, je projekt jasnou odpovědí na potenciál zastavění - nezastavění, objevení zmizelých funkcí města, demokratičností obydlení v měřítku jeho obyvatele. Vývoj projektu se odehrával v postupném upřesnění bez kompromisů k základnímu konceptu.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

Autonomní struktura v centru města na významné volné ploše? S pestrou náplní mlhavě zdůvodněnou. Formální snaha o jedinečnost a originalitu. Typologie problematická - provozní problémy. Koncepce těžko obhajitelná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C
Architektonické řešení C
Provozní řešení C
Technicko konstrukční řešení D
Formální úroveň B
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 23063