HOLČAPEK, J. Technologie napájecích čerpadel do 100 kg/h vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Škorpík, Jiří

Předložená práce se jen velmi málo věnuje zadaným problémům a tím je problém malého průtoku napájecích čerpadel. I když mně autor v práci děkuje za cenné poznatky nevzpomínám si na jedinou studentovu návštěvu ve věci konzultace BP. V práci je jen jedna rovnice (s. 10), ta je neúplná a bez popisu. Grafická podoba práce je také velmi špatná, především obrázky (např. na s .15) jsou v anizotropních měřítkách, takže kružnice jsou kresleny jako elipsy. Samostatnost studenty při vypracování nelze hodnotit kladně, protože ji nezvládl. Čerpadlo pro malý průtok vybral pouze podle parametrů a vůbec se nezamýšlel nad životností, údržbou a provozní charakteristikou. Návrhem zapojení čerpadla v okruhu s PPM nebylo myšleno blokové schéma, ale konkrétní způsob zapojení čerpadla s ohledem na jeho malý průtok (např. zapojení pro přetržitý průtok, nepřetržitý průtok apod.)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita F
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Navrhovaná známka
F

Posudek oponenta

Pospíšil, Jiří

Předložená práce se věnuje problematice napájecích čerpadel a pístových parních strojů. Rešeršní část práce je uvedena netradiční formou připomínající soupis názvosloví z oboru čerpací techniky. Soupis zahrnuje mimo jiné obecný výčet typů čerpadel bez komentáře jejich vhodnosti pro aplikaci konkretizovanou zadáním. V těchto pasážích se objevují terminologické nepřesnosti jako např.: „hydraulická práce“, „převod tepla“, atd. Pouze ve velmi omezené míře jsou uváděny vazby soupisu k zadáním konkretizovaným napájecím čerpadlům požadované velikosti. Další kapitola obsahuje popis parního motoru pístového. Kapitola je sepsána v minimalistickém rozsahu. Vlastní návrh zapojení napájecího čerpadla a pístového parního motoru je uveden v kap. 6. Popis činnosti je funkčně správný. Návrh konkrétních parametrů je omezen jen na spotřebu páry. Tento parametr je slovně komentován s uvedením výsledné hodnoty bez konkretizace použitých vztahů a postupů výpočtu. Práce je rozporuplná ve věci naplnění cílů konkretizovaných v zadání. Ke všem bodům se najde v práci uvedena zmínka, ale její rozsah a způsob zpracování neodpovídá zvyklostem. Z hlediska vlastního přínosu studenta postrádám u realizovaného návrhu konkretizaci použitých výpočtových vztahů, výpočtových postupů, komentovanou volbu parametrů a předpokladů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 111304