SEDLÁK, V. Plánování cesty robota pomocí mravenčích systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jiří

Student prokázal vysokou míru samostatnosti a úspěšně se vyrovnal s náročnou problematikou mravenčích systémů a s jejich aplikací na plánování cesty robota. Předložená práce překračuje obvyklé nároky kladené na bakalářskou práci a je dobrým východiskem pro další vývoj metod plánování cest robotů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krček, Petr

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření simulačního programu pro plánování cesty robotu pomocí mravenčího systému. Diplomant toto plně splnil, v předložené práci jsou popsány kromě ovládání navrženého programu také vnitřní principy a další nezbytná teoretická východiska. Jako v každé práci se místy vyskytují určité nedůslednosti, což ovšem nesnižuje hodnotu práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20645