CHOVANEC, M. Prostředí sportovního klubu, organizace, řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Korvas, Pavel

Samostatná práce s výstupy do praxe pro autora, která splňuje nároky kladené na tento typ odborné práce. Otázka při obhajobě práce: Pokud srovnáte organizační a řídící modely profesionálních fotbalových klubů u nás v zahraničí, kde nacházíte největší rozdíly?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíl práce byl splněn, bakalář vytvořil podložený návrh pro realizaci inovace organizace a řízení struktury profesionálního fotbalového klubu.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Byly zvoleny odpovídající metody pro vytvoření práce. Při řešení vybrané problematiky pracoval s potřebným obsahem, který má logické návaznosti a souvislosti.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Bakalář popisuje dostatečně dosažené výsledky, závěry odpovídají analýze a stavu v daném prostředí, nicméně bakalář mohl navrhnout větší a odvážnější změny, které by i byly podpořeny analýzou prostředí a jeho stavu.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky práce je možné využít ve vlastní praktické činnosti bakaláře, při řízení společnosti, klubu či tělovýchovné organizaci, ve které bude potřeba uplatnit profesionální řídící mechanismy a struktury.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Odpovídá požadavkům kladeným na BP. Místy použita hovorová sportovní terminologie.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ciencala,, Jiří

Autor bakalářské práce v úvodu definuje její cíl, kterým je popsat a zhodnotit řízení a organizaci ve sportovním klubu FC Zbrojovka Brno. Stanovuje také metody, kterými chce k danému cíli dospět, kromě jiného využívá například analýzy SWOT. Práce je členěna do tří celků, přičemž první z nich s využitím dostupné literatury přináší potřebný teoretický úvod osvětlující dále používané pojmy. První kapitola sice splňuje svůj cíl, ovšem daly by se zde najít jisté rezervy – jednotlivé části na sebe nenavazují, za kapitolu věnující se fotbalu je bez jakéhokoliv vysvětlení čtenáři řazena kapitola o podniku a akciové společnosti. Několik podkapitol navíc v práci působí poněkud zbytečně (např. tělesná kultura a její subsystémy). Samotný přínos práce pak leží v následujících dvou kapitolách, které se naprosto věnují zvolenému tématu, a nelze jim mnoho vytknout. Je zřejmé, že se autor práce výborně orientuje ve sportovní oblasti a při komentování aspektů činnosti Zbrojovky Brno jednoduše ví, o čem píše. Přináší také dostatek svých doporučení týkajících se jak organizační struktury, tak ekonomické, technické či sportovní stránky fungování sportovního klubu. Za velmi zdařilou považuji například analýzu SWOT, ve které autor nezapomíná na žádnou oblast, která může činnost sportovního klubu ovlivnit. Dobře pojatá je také část práce týkající se organizační struktury klubu a možných změn v této oblasti. V závěru autor uvádí, jak může být jeho práce přínosná a navrhuje také možnost jejího rozšíření. Mohly zde být ještě stručně formulovány alespoň autorovy základní návrhy týkající se organizace a řízení klubu. Práce je zcela v pořádku z formálního hlediska, je psána bez jazykových chyb a s dobře užívanými citacemi. Splňuje normy, které jsou na tento druh práce kladeny. Zejména druhá a třetí kapitola přestavují výborně čitelný zajímavý text vhodně doplněný schématy a tabulkami. Domnívám se, že cíl práce, který si autor v úvodu stanovil, je splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65903