ŠTEFANCOVÁ, E. Elektrofotokatalytická dezinfekce vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselá, Mária

Študentka preukázala schopnosť samostatne pracovať na zadané téma. K danej problematike získávala nové informácie štúdiom odborných časopiseckých publikacií, literatúry a z internetu. Zodpovedne a svedomito pristupovala k experimentálným prácam v laboratóriu. Získané výsledky konzultovala a samostatne vyhodnotila.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drbohlavová, Jana

Studentka Eva Štefancová ve své bakalářské práci shrnuje současný stav poznání o fotokatalytickém čištění vody s pomocí tenkých vrstev oxidu titaničitého. V experimentální části se věnuje inaktivaci bakteriálních buněk E.coli na těchto površích a zkoumá vliv různých podmínek fotokatalytické reakce pro dosažení optimálního antimikrobiálního účinku. Oceňuji kvalitní literární rešerši, která je podložena množstvím relevantních referencí. I když je práce napsána přehledně a pouze s minimem faktických a typografických chyb, dovolím si uvést několik připomínek: • Nedostatečná kvalita obrázků. • Nesprávné označení díry v posledním odstavci na str. 12. • Používání zkratek, aniž by byly předem vysvětleny – např. iR na str. 14. • Na str. 21 chybí číslování pro rovnici vyjadřující počet buněk v 1 ml kultury. • Chybějící informace o použitých fotokatalytických vrstvách v experimentální části – zejména způsobu přípravy, velikosti fotokatalyticky aktivní plochy, atd. • U závislosti počtu živých buněk na době ozařování (obr. 8–11) by první bod v čase nula neměl být vynesen přímo na ose y a velikost bodů by měla být menší, aby byly viditelné chybové úsečky. • Ve sloupcovém grafu (obr. 12) je u hodnot na ose y nadbytečný počet desetinných míst. • V seznamu zkratek chybí CFU. I přes uvedené drobné nedostatky splňuje práce všechny požadavky a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 88922