MATOUŠEK, P. Rozšíření rozhraní pro řízení buňkového měniče pomocí FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Petyovský, Petr

Zadání bakalářské práce studenta Petra Matouška bylo zadáním, na jehož tvorbě se student již od počátku aktivně podílel. Zadání této práce bylo vytvořeno ve spolupráci s externím společností ELCOM, a.s., kde byl student zaměstnán jako stážista. V rámci řešení práce tak student komunikoval i s externím konzultantem Ing. Tomášem Žůrkem ze zadavatelské společnost, který vypracoval přiložený posudek konzultanta práce. Zde konzultant vyzdvihuje schopnost studenta se rychle zorientovat v dané problematice, jeho schopnost pracovat samostatně, svědomitě s cílem vyvinout funkční řešení, které bude možné použít na reálném zařízení. Konzultant hodnotí studenta stupněm A. Úkolem studenta byla realizace PWM modulu v hradlovém poli pro řízení buňkové měniče. Cílem bylo vytvořit v rámci práce rozšířitelný PWM modul, který bude možné realizovat v hradlovém poli flexibilně v definovaném množství instancí tak, jak budou požadovat budoucí aplikace zadavatelské společnosti. Cílů práce bylo dosaženo. Student dokázal zvolit vhodnou koncepci realizovaného PWM modulu a přidružených komunikačních komponent (SPI, SCI). Pomocí jazyka VHDL ověřil funkčnost všech komponent a také v hradlovém poli z rodiny Intel Cyclone IV výsledný modul zrealizoval. Následně pomocí experimentů na vývojovém kitu potvrdil správnou funkčnost vytvořeného PWM modulu a přidružených komunikačních komponent. Student věnoval řešení práce dostatek času, jednotlivé úkoly si už v počátcích řešení práce vhodně rozvrhl. Konzultace využíval v minimální míře, ale po celou dobu řešení práce byl iniciativní a plnil úkoly stanovené zadáním. Dosažené výsledky i formální zpracování práce jednoznačně svědčí o bakalářských schopnostech studenta. Díky dosaženým výsledkům, úrovni zpracování textu i práci s literaturou lze na práci pohlížet jako na velmi dobře zpracované dílo. V některých ohledech by dokonce text splňoval i požadavky kladené na práce diplomové. Předložené práci proto navrhuji hodnocení: Výborně – A (97).

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Valach, Soběslav

Předložená bakalářská práce se zbývá rozšířením respektive náhradou modulu ePWM implementovaného v mikrořadičových platformách tak, aby bylo možné vytvořit multikanálový systém až s několika desítkami jednotek pro buňkový měnič. Vlastní text práce o sedmdesáti stranách je rozdělena do sedmi logicky navazujících kapitol doplněných o zdrojové kódy v jazyku VHDL. První a druhá kapitola seznamuje čtenáře se základními principy generování PWM, komunikačními rozhraními (sběrnice SPI a UART) a principy střídačů, které následně budou využity v bakalářské práci. Třetí kapitola je věnována nástrojům nutných k realizaci bakalářské práce. Naprostá absence popisu a rozboru struktury hradlových polí a jejich možností významně degraduje dosažené výsledky. Kapitoly čtyři až šest jsou zaměřeny na implementaci modulů ePWM, SPI, SCI a doprovodných funkcionalit. K jednotlivým modulům byly vytvořeny přehledné blokové a vývojové diagramy objasňující funkci. Poslední část práce se soustřeďuje na ověřování a verifikaci nově vzniklých modulů ve vybrané hardwarové konfiguraci využívající development kit s FPGA řady Cyclone IV. Z obsahového hlediska lze práci vytknout relativně malý rozsah teoretické části týkající se vnitřní struktury hradlových polí, omezený rozbor přechodu mezi časovými doménami a přístupů k řešení tohoto fenoménu, řešení uvedení obvodu do výchozího stavu a samostatnou podkapitolu ke správě hodinových signálů a jejich distribuci uvnitř FPGA. Samotný HDL kód je zatížen nedostatky uvedenými v předcházejícím odstavci, kdy by bylo elegantnějším přístupem pracovat v jedné časové doméně a využívat synchronizačního pulzu k povolení činnosti obvodu, než použit multiplexor – viz modul time_base - tb_clk

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 142707