ŠUŇAL, Š. Interaktivní webové aplikace pro podporu výuky zpracování obrazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajmic, Pavel

Pan Šuňal se mnou v letním semestru prakticky nekonzultoval, až několik dní před odevzdáním. Překvapivě mi odevzdal práci v docela dobrém stavu včetně hotových apletů. Po závěrečných úpravách autora je text samonosný a informativní. Student se vyjadřuje čtivě, většinou přesně. Semtam se objeví hloupost jako "Pôvodnú funkciu, z ktorej vzorky vznikli, nieje možné spätne získať." -- student tedy popírá Shannonův vzorkovací teorém. Občas se objeví typografická chyba. Na stranách 19 a 20 jsou vzorečky s chybami a nebo chybí dovysvětlení proměnných. Uvítal bych podrobnější rozepsání rychlé konvoluce, která je pak v apletu použita. Část 3.3.1 by měla být podrobnější. Obrázek 3.4 obsahuje barvy, ačkoliv je zpracováván šedotónový obraz -- je tomu tak bohužel i v příslušném apletu. Není popsáno jak probíhá dithering pro barevné obrázky, rovněž zásadně postrádám popis metody RGBQuant. Metoda HistogramCut namá s histogramem nic společného, nezávisí na volbě obrázku. K apletu Simulace znečištění: Myslím, že zmenšení plochy canvasu, které aplikaci neublíží, by mohlo vést ke zrychlení simulace, která je jinak nepříjemně pomalá. K rychlosti by asi přispěla i volba velikosti obrazu jako mocniny dvou (kvůli FFT, nyní je 900 krát 700 pixelů). Není zřejmé, jak se pracuje a jak se zobrazují hodnoty, které přesáhnou úroveň čistě černé barvy. Pomohl by "colorbar". Škoda, že díky absenci konzultací nedotáhl student text i aplety do lepšího konce.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Dorazil, Jan

Student splnil zadání a svou bakalářskou práci vypracoval na velmi dobré úrovni. Během vypracování si prokazatelně osvojil základní techniky zpracování obrazu a implementoval zadané výukové aplety. K implementaci a textu práce mám však tyto výhrady: 1) U apletu pro demonstaci filtrace chybí možnost nastavení parametrů konvolučního jádra (např. parametry _x a _y u Gaussova filtru). Parametry, které je zde možné nastavit nejsou dostatečně popsány. 2) V textu práce student používá symboly, které nejsou jednoznačně definovány (rovnice 3.9, 3.7, 3.19). 3) Některá tvrzení uvedená v práci jsou nepravdivá, či nepodložená (3.1.2 - druhý odstavec, 3.3.1 - třetí věta).

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 110223