NOVÁKOVÁ, K. Využitie slepej filtrácie obrazu pre snímky z TEM mikroskopov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Potočňák, Tomáš

Študentka Kateřina Nováková vypracovala diplomovú prácu na téma Využitie slepej filtrácie obrazu pre snímky z TEM mikroskopov. Študentka pristupovala k riešeniu tejto prace svedomito. Pravidelne využívala konzultácie, na ktoré chodila vždy pripravená s konkrétnymi otázkami k progresu práce. Okrem drobných nejasnosti a komplikácii behom riešenia pracovala samostatne a bola plne schopná pochopiť a implementovať zvolené metódy. Na základe nadobudnutých znalostí a rozsiahlych praktických testov následne odovzdala kvalitne spísanú prácu, ku ktorej nemám väčšie výhrady. Odovzdaný text práce je vhodne členený. Obsahuje dostatočne rozsiahly teoretický popis TEM mikroskopov, prametrov akvizície obrazu, ako aj rešerš v oblasti slepej filtrácie obrazu. Praktická časť následne obsahuje popis implementácie a testovania zvolených filtračných metód. V závere práce sú všetky nadobudnuté výsledky vhodne hodnotené a diskutované. Celkovo pokladám zadanie za splnené v plnom rozsahu a prácu aj napriek drobným chybičkám hodnotím výborne A (100 bodov).

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Mézl, Martin

Studentka Kateřina Nováková vypracovala diplomovou práci na téma „Using blind image filtering for images from TEM microscope“. Práce je rozdělena do 6 hlavních kapitol na celkem 72 stranách. V teoretické části práce je popsán princip transmisního elektronového mikroskopu (TEM), jeho dílčích částí a základní aplikace. Dále jsou popsány mechanismy interakcí proudu elektronů se zkoumaným vzorkem, artefakty se snímáním spojené a základní mikroskopické techniky. Hlavní kapitolou teoretické části práce je kapitola věnující se filtraci obrazu. Tato část práce odkazuje na velké množství aktuálních vědeckých prací. V souladu zadáním práce je tato kapitola zaměřena na metody slepé filtrace obrazových dat bez nutné apriorní znalosti o mechanismech zkreslení a šumu. Popsány jsou metody dekompozice obrazu na dílčí komponenty pomocí postupů EMD, SVD, ICA, PCA včetně dílčích variant a s diskuzí možného a již publikovaného využití na 2D obrazy. V praktické části práce byly implementovány vybrané metody, které byly následně použity pro filtraci ukázkových snímků z TEM mikroskopu s různými akvizičními parametry. Výsledky získané jednotlivými metodami jsou srovnány na základě objektivního kritéria BRISQUE a s využitím subjektivního hodnocení. Do srovnání byly zahrnuty dvě varianty EMD metody, SVD rozklad a ICA. Pro srovnání byly použity hotové implementace průměrujícího filtru, mediánové filtrace a metoda nulování spektrálních čar. V popsaných výsledcích na jednotlivých snímcích (Tab. 7-10) je pozorována poměrně velká variabilita nastavení filtrace v části kompozice obrazu z dílčích částí. Pro automatizovanou filtraci by bylo nutné zavést využití apriorní znalosti scény. Výsledky jednotlivých metod jsou správně diskutovány. Předložená práce je psána anglicky s minimem typografických i gramatických prohřešků. V práci je odkazováno na 45 literárních položek, převážně se jedná o publikace v odborných časopisech. Po formální stránce mám několik drobných výtek – v rovnici (3.3) jsou uvedeny dvě sady proměnných (H,W a M,N), které vyjadřují totéž, není vysvětlena zkratka FIR, některé rovnice v textu nekončí správným interpunkčním znaménkem. Práci jako celek považuji za kvalitní, zadání je splněné v celém rozsahu. Pro další využití v praxi, případně odbornou publikaci doporučuji vyhodnocení na větší sadě testovacích dat (stejná scéna, různé akviziční parametry, různé realizace šumu, apod.). Práci hodnotím známkou výborně (A – 92 bodů) a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 110586