JUŘIČKOVÁ, A. Connectivity / Democratic City_Radnice pro Staré Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Bakalářskou práci Adély Juřičkové považuji za přesvědčivě zvládnutou v koncepční rovině, v urbanistickém a architektonickém řešení i grafické prezentaci. Autorka prokázala schopnost obstát v architektonické praxi. Její práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A90.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A V přístupu autorky rád konstatuji intenzivní nasazení, citlivost a v podstatě již i profesionalitu, kterou práci na zadání věnovala. Její práce se vyznačovala pragmatickým přístupem, který odráží i poměrně zdařilé výsledné elegantní a kultivované řešení stavby. Velmi pozitivně také hodnotím enviromentální vrstvu, kterou se autorka snažila v návrhu uplatnit. Celkový průběh bakalářského projektu byl charakterizován vyváženým poměrem mezi hledáním ideové podstaty práce a prací na vlastním projektu, což se projevilo v dobrém časovém rozvrhu a omezení nadměrném tlaku v jeho závěrečných fázích.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Vlček, Zuzana

Studentka nepochybně splnila zadání výborně, není jí vlastně co vytknout, postrádám však špetku vtipu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Urbanistické řešení je součástí zadání, studentka se proto věnovala urbanistickým analýzám, které jí poskytly pevný základ pro samotný návrh. Oceňují důraz na prostupnost parteru, aby se budova nestala bariérou.
Provozní řešení A Stavební program radnice je komplikovaný a studentka jej zvládla velice dobře naplnit. Zvolená konstrukční struktura poskytuje vynikající podklad pro čisté dispoziční řešení, které se vyznačuje značnou flexibilitou.
Technicko konstrukční řešení B Vzhledem ke klimatické krizi, ve které se momentálně nacházíme, oceňuji důraz na udržitelnost a hospodárnost, který by měl být v současnosti samozřejmostí. Bylo by však ještě lepší, kdyby studentka toto smýšlení propsala i do zvoleného konstrukčního materiálu a zkusila železobeton nahradit nějakou alternativou.
Architektonické řešení B Minimalistické řešení má bezpochyby na Mendlově náměstí své místo. Zvolené materiály jsou ověřenou klasikou, která nikdy nezklame. Nejsem si však jistá, zda budova skutečně působí tak lehce a transparentně, jak studentka zamýšlela. Ovšem celek působí harmonicky.
Formální úroveň B Práce je kvalitně a přehledně zpracovaná. Vizualizace dobře dokumentují návrh, ale vzhledem k faktu, že je to práce studentská, mohla by si studentka dovolit být ve výstupu trochu uvolněnější.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 151439