STARZYCZNY, R. Měřič variability tepové frekvence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Strašil, Ivo

Student měl za úkol zrealizovat za použití vývojového kitu STM32 Primer 2 měřič variability tepové frekvence, tedy vyřešit přenos signálu do kitu a vytvořit software pro zpracování dat. Výsledkem práce je zařízení, zobrazující vybrané charakteristiky variability tepové frekvence v reálném čase na displeji vývojového kitu. Student provedl i srovnání hodnot vypočtených jeho algoritmem s výsledky výpočtu provedeného volně dostupným programem pro PC včetně odpovídající diskuze nad výsledky. Připomínky bych měl k formální stránce práce, která prozrazuje spěch studenta nepřesnou terminologií a množstvím překlepů. Také nejsou vysvětleny některé termíny, například OwnCode. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením B/80.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Lutera, Ondřej

Předložená bakalářská práce se zabývá vývojem zařízení pro příjem a zpracování signálu z hrudního pásu sporttesteru. První část práce se věnuje teoretickému rozboru. Jsou zde vysvětleny způsoby výpočtu parametrů variability tepové frekvence. Teoretická část pokračuje popisem bezdrátového přijímače, který komunikuje s dodaným pásem a dále popisem použitého vývojového kitu i vývojového prostředí. Další část práce se věnuje vlastní realizaci. Student zde nejprve podrobně popisuje návrh a realizaci rozšiřujícího modulu, který obsahuje přijímač potřebný pro bezdrátovou komunikaci s hrudním pásem. Text je doplněň o patřičná schémata, výpočty i návrh desky plošných spojů. Zde lze pouze vytknout špatně zapojenou LED diodu a chybně dosazené hodnoty při výpočtu jejího předřadného rezistoru. Zbytek práce se věnuje vlastnímu software pro daný vývojový kit. Student zde poměrně podrobně popisuje jím vytvořený software. Nechybí vývojový diagram ani ukázky implementace kódu. Správnost výpočtů se student pokusil ověřit srovnáním s výpočty, které provedl PC software KubiosHRV na základě naměřených dat. Vytvořená aplikace je poměrně jednoduchá, ale graficky povedená. Zobrazuje všechny požadované parametry. Po formální stránce má práce dobré členění. Občasným nedostatkem je chybějící diakritika či zavádějící popisky v tabulkách. Přes tyto drobné nedostatky práci hodnotím dobře.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 66633