VADOVIČOVÁ, N. Využití odpadních materiálů k přípravě hydrolyzátů pro fermentační fázi. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Babák, Libor

Bkalářská práce studentky Natálie Vadovičové řeší problematiku předúprav pomerančových slupek za účelem maximalizace produktů hydrolýzy. Lze konstatovat, že vytyčených cílů bylo dosaženo. Práce splňuje požadavky zadání, její jednotlivé kapitoly na sebe plynule a logicky navazují. Po stránce obsahové je práce na dobré úrovni, pro vyvození závěrů byla provedena řada experimentů. Výsledky jsou zpracovány kvalitně. Počet literárních odkazů je 58, což je pro práci tohoto typu zcela dostačující. V laboratoři pracovala studentka samostatně, iniciativně a zcela bezproblémově. Konzultace využívala efektivně. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrstka, Miroslav

Velmi pěkná, poměrně rozsáhlá práce, zahrnující 57 stran textu a 10 stran příloh. Teoretická část má logické uspořádání a je napsána s minimem chyb. Metody jsou popsány reprodukovatelně, bohužel však chybí odkazy na literaturu, ze které byly převzaty. Výsledky jsou zpracovány přehledně, převážně ve formě zdařilých grafů, oponent však postrádá diskusi výsledků práce s výsledky jiných autorů. Závěry jsou formulovány výstižně. V seznamu literatury jsou nejednotně uváděna jména autorů, což je chyba generátoru citací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 87380