VIZVÁRY, P. Návrh zalévacího modulu pro mobilní robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejsa, Jiří

Pan Peter Vizváry se ve své práci věnuje návrhu zalévacího modulu pro mobilní robot, a to především mechanické a fluidní části. V rámci práce provedl rozsáhlou rešerši možných koncepcí a vybranou koncepci realizoval ve formě prototypu, který otestoval. Vlastní text práce je pak dobře strukturován a cíle práce byly bezezbytku splněny. Pan Vizváry pracoval samostatně a iniciativně, postup činností řádně konzultoval a jeho práci hodnotím jako výbornou, tedy známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Králík, Jan

Student se ve své práci zabývá návrhem zalévacího modulu pro mobilní robot, práce je součástí většího celku zabývajícího se úkolem autonomního zalévání rostlin ve vnitřních prostorách budov, a je řešeného více studenty. Úkolem této práce je návrh, realizace a ověření zalévacího modulu, jímž bude robot osazen. Samotná práce je velmi rozsáhlá, v úvodu jsou popsány v současnosti používané systémy autonomního robotického zalévání, přičemž však žádný z nich není vyhovující zadaným požadavkům. Následně se v práci porovnávají různé varianty vodního okruhu a zalévacího manipulátoru. V této části jsou přehledně zpracované jednotlivé možnosti, které student vzal v úvahu. Zde však student celkem zbytečně znovu rozebírá i varianty, které nesplňují základní požadavky řešení a které již minulé kapitole, přehledu známých řešení, zavrhl a naopak zanedbává některé běžně používané varianty manipulátorů, jako například "SCARA" rameno. Na závěr rešeršní části je zhodnocení jednotlivých návrhů a výběr použitého řešení. V praktické části se zabývá realizací stavby manipulátoru a vodního okruhu, a to včetně použitých komponent. Následně je v práci popsána softwarová část řešení, zde bych jen vytknul použití malého textu v obrázcích, který by byl v tištěné verzi nečitelný. Na závěr bylo provedeno podrobné testování jednotlivých komponent i funkčnosti systému v reálných podmínkách. V práci není sladěno barevné formátování textu po provedení jazykové korektury, jinak je práce zpracovaná velmi dobře, i když místy zbytečně rozsáhle. Student splnil všechny body zadání v plném rozsahu. Práci tedy hodnotím jako velmi Dobrou, tedy za B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 140184