STOLAŘOVÁ, H. Testování integrovaných analogových násobiček [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Šotner, Roman

Diplomantka připravila a vyrobila měřící tester a vypracovala 131 stránkový dokument (vlastní jádro práce tvoří asi 50 stran), který slouží jako průvodní dokumentace k popisu chování násobiček navržených a vyrobených v procesu TSMC 180 nm v roce 2021 v rámci projektu GAČR. Zejména cenná je obsáhlá příloha s výsledky testů 2 čipů (pouzder) a dohromady dvou skupin 5ti násobiček. Zjištěné výsledky potvrzují předpoklady a návrhové cíle a využitelnost násobiček v aplikacích. Na něčem by se dalo ještě zapracovat (zvážit další metody měření a vzájemného porovnání poskytující lepší výsledky) stejně jako na formální kvalitě (kvalita a velikost obrázků a schemat, občasné překlepy v textu i jednotkách, jednotnost, přehlednost a organizace), ale to již čas neumožnil. Po stránce spolupráce konstatuji, že studentka je po uvedení do oblasti samostatně schopna plnit zadané úkoly, diskutovat a průběžně řešit problémy, které se při práci objevují, což poukazuje na její připravenost pro praxi. Navrhuji hodnocení B/82b.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Dvořák, Radek

Studentka měla navrhnout testovací vývojovou desku pro testování ASIC analogových násobiček. Práce obsahuje dost formálních chyb. V první části studentka rozebírá pomocné obvody pro napájení a izolaci testovaného IO od vnější aparatury. Tyto obvody by si, vzhledem k požadavkům, zasloužili důkladnější rozbor, např. přesnosti, které je třeba dosáhnout, stability kapacitně zatěžovaných OZ, jaký vliv budou mít stejnosměrné drifty na přesnost měření, vliv tolerancí, atd. Chybí zdůvodnění volby OZ, pro danou aplikaci by se našly vhodnější typy, mohla být věnována větší pozornost dosažení dobré kmitočtové charakteristiky oddělovacích zesilovačů, obzvláště jde-li o testovací a měřící aplikaci. Chybí detailnější celkové schéma vývojové desky V druhé části se studentka věnovala měření vzorků ASIC obvodu. Bylo provedeno poměrně hodně měření a tato část je celkem pěkně zpracována, bylo by vhodnější pro přehlednost a snazší orientaci naměřené a nastavované hodnoty veličin uvádět formou tabulky, ne pouze v textu.

Navrhovaná známka
B
Body
80

eVSKP id 141550