ŠŤÁVA, A. Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Janková, Zuzana

Tématem předložené diplomové práce je tvorba rozhodovacích fuzzy modelů pro vyhodnocení dodavatelů ve zvolené firmě. Práce je členěna do tří hlavních částí s logickou stavbou a provázaností. Autor vhodně využil vybrané literární zdroje a vytvořit teoretický základ pro následnou tvorbu modelů. V analytické části autor analyzuje vnitřní a vnější prostředí vybrané společnosti HASOFT VELKOOBCHOD s.r.o. Lze vyzdvihnout tvorbu rozhodovacích modelů pomocí MS Excel, MATLAB. V návrhové části autor dále vytvořil přehledné grafické uživatelské prostředí, které umožňuje velmi intuitivní zadávání vstupních kritérií a vizualizaci výsledků. Následně autor vhodně komparoval výstupy z obou programových řešení. Po odborné stránce hodnotím práci na vysoké úrovni a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hutyra, Pavel

Předložená diplomová práce byla zpracována na téma Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů. Autor se zaměřil na tvorbu rozhodovacích modelů v prostředí MS Excel a MATLAB na základě potřeb společnosti HASOFT VELKOOBCHOD s.r.o. Zpracované modely jsou funkční a díky uživatelskému prostředí také uplatnitelné v reálné praxi. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139464