LACINA, J. Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro domácnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaněk, Jiří

Student Bc. Jaroslav Lacina se ve své práci zabývá problematikou návrhu a fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům v obci Sedletín na Vysočině pomocí dat získaných simulací v programu PV SOL* Premium a následnou ekonomickou analýzou jednotlivých řešení. V práci se zaměřuje na analýzu možností fotovoltaických elektráren, dotačním programem použitelným pro financování stavby fotovoltaické elektrárny v České Republice a výší maximální dotace. Student vytvořil dvě navrhované řešení, první variantu s větším fotovoltaickým systémem a vytápěním pomocí tepelného čerpadla, druhé řešení obsahovalo fotovoltaickou elektrárnu optimalizovanou na dodávku elektrické energie do domu a vytápěním kotlem na peletky. Obě varianty jsou pak vzájemně porovnávány. Požadavky zadání student splnil v dostatečném rozsahu. V práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval zcela samostatně a s potřebnou iniciativou. Práce je sepsána pečlivě a přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru a uváděné informace jsou podloženy citací informačních zdrojů. Předložená práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Proto doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Jandová, Kristýna

Práce studenta magisterského studia Bc. Jaroslava Laciny se zabývá problematikou návrhu fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro rodinný dům v obci Sedletín na Vysočině. V teoretické části práce se student zaměřuje na rozbor problematiky získávání elektrické energie ze slunečního záření, dále na analýzu fotovoltaických elektráren a popis dotačního programu, vhodného pro financování stavby fotovoltaické elektrárny na rodinném domě v České Republice. V praktické části jsou vytvořeny dvě varianty řešení. První varianta je spojení fotovoltaického systému a vytápění pomocí tepelného čerpadla, druhá varianta obsahuje fotovoltaickou elektrárnu optimalizovanou na dodávku elektrické energie do domu v kombinaci s vytápěním automatickým kotlem na peletky. Na závěr jsou obě tyto varianty porovnány. Předložená diplomová práce je sepsána pečlivě až na pár gramatických nedostatků. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Student vhodně zpracoval doporučenou odbornou literaturou a příslušné zdroje zde uvedl. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru. Předložená práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na diplomovou práci, zadání bylo splněno, a proto doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 142741