HVĚZDOVÁ, M. Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Radek

Monika Hvězdová se nespokojuje se standardním řešením městského vnitrobloku, které by bylo vytvořeno tradičními architektonickými prostředky. Po analýze celého území pokládá do popředí aktuální celospolečenské téma produkce potravin a plýtvání s nimi. Své uvažování je schopná ilustrovat jasnými a srozumitelnými grafickými schématy. Výsledkem komplexního myšlenkového procesu poté je architektonický návrh městské farmy, která kombinuje pěstování hmyzu se zpracováváním bioodpadu. Přestože se jedná o racionální provoz, předložená architektonická forma je silná a přesvědčivá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Monika Hvězdová po celý semestr pracovala s velkým úsilím. Prokázala velice dobré analytické i konceptuální myšlení. Oceňuji její schopnost v i relativně „banálním“ zadání najít téma s mnohem větším myšlenkovým přesahem. Líbí se mi odvaha, se kterou se Monika vydává prozkoumávat neprošlapané cesty architektury a nebojí se experimentovat s funkční náplní, architektonickým výrazem i technickým řešením navrženého objektu.
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Červeňová, Mária

Práca je na vysokej grafickej úrovni. Autorka jasne analyzuje danú problematiku a prichádza s riešením, ktoré odpovedá na potreby daného územia. Výskum a technické riešenie sú vhodne zvolené a výstižne odprezentované.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Dostavba hmoty v existujúcom vnútrobloku by mohla predĺžiť triedu Kapitána Jaroša a doniesť tu nový život. Vkladané funkcie vhodne reagujú na aktuálne potreby okolia. Zaujímavý je aj vzťah dvoch dostavovaných objektov, ktorý by mohol byť jasnejšie definovaný. Otázne je riešenie dopravnej obslužnosti a napojenie južnej fasády na okolie.
Provozní řešení B Zvolená funkcia umožňuje slobodnú prácu s priestorom, ktorá nie je náročná na prevádzku. Autorka vkladá do novovzniknutého objektu Hmyzej farmy dve hmoty, ktoré medzi sebou komunikujú a umožňujú hru s priestorom. Nejasné ostáva napojenie parteru na okolie.
Technicko konstrukční řešení A Autorka si danú problematiku detailne naštudovala a prináša množstvo inovatívnych riešení. Riešenie zodpovedá danej téme, je prezentované v dostatočnom detaile.
Architektonické řešení B Výsledná hmota je výsledkom uvažovania nad technickým riešením budovy. Výraz je vhodne zvolený a zodpovedá účelu budovy. Dve budovy, objekt hmyzej farmy vo vnútrobloku, a druhý objekt, nadväzujúci na triedu Kapitána Jaroša by mohli medzi sebou dobre komunikovať.
Formální úroveň A Tejto práci predchádzal výskum prezentovaný v schémach, ktoré sú výstižné a jasné. Zvolená grafika ihneď zaujme a vhodne podáva tému Hmyzej farmy. Chýba však zrozumiteľnejšie prezentovanie fungovania jednotlivých podlaží a náväznosti na okolie.
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 151541