DRDA, O. Návrh dílenské CNC frézky pro obrábění dřeva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Slaný, Martin

Práce je zaměřena na téma, které již bylo opakovaně řešeno dalšími autory. Autor této práce se dle zadání zaměřil na zásadní část návrhu obdobného zařízení a tím jsou pevnostní výpočty konstrukce. Práce se tedy z větší části zabývá porovnáním dostupných řešení na trhu a následně na návrh vlastního konstrukčního řešení. Autor vyspecifikoval okrajové podmínky, které byly dále uvažovány do výpočtové části práce. Výpočty lze považovat za správné, avšak bylo by vhodné výsledky porovnat právě s dostupnými řešeními z trhu. Ekonomické hodnocení návrhu je zpracován velice stručně a nereprezentuje reálnou kalkulaci uvažovaného systému s ohledem na vývojové a výrobní náklady. V kalkulaci je uvedena zejména cena nakupovaných komponent, bez hlubší analýzy například časové náročnosti na obrábění a s tím související mezioperační časy. V tomto vidím v posuzované práci rezervy. Závěry by bylo vhodné s ohledem na obsáhlost problematiky lépe formulovat a zaměřit se na podstatné části plynoucí ze zadání. Autor pracoval téměř výlučně samostatně a práci konzultoval na doporučení vedoucího i na dalších pracovištích. Práce i přes uvedené výtky splnila zadání a stanovené cíle. Práci doporučuji k obhajobě s doporučeným hodnocením C - dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zemčík, Oskar

Autor vypracoval diplomovou práci na téma návrhu modelářské CNC frézky. V úvodní části provedl rešerši jak z oblasti existujících řešení tak k jednotlivým konstrukčním prvkům navrhovaného zařízení. Autor splnil zadání a práci doporučuji k obhajobě. Pozitivně hodnotím především praktický přínos práce. K práci mám následující připomínky a dotazy: Pohybový šroub na obr. 2,8 je předpokládám trapézový šroub. Není vhodné zhodnocení nákladů na obrábění řešit pouze celkovým odhadem na základě zkušeností autora. (kolik takovýchto zařízení autor předtím navrhoval?). V závěru práce by autor neměl řešit co bylo cílem práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 136938