FOJTÍKOVÁ, M. Obnovitelné zdroje energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

Bakalářská práce je rozšířenou rešerší zpracovanou na zadané téma a obsahuje vlastní závěry studentky. Je zpracována pečlivě na přiměřené odborné úrovni. Cenné jsou vlastní poznatky o fotovoltaické elektrárně uvedené v kapitole č.4. Oceňuji graf na obr.4.1-2, který skutečně reálně hodnotí množství vyrobené elektrické energie v čase. Práci hodnotím známkou velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Škvařil, Jan

Autorka se ve své práci věnuje obnovitelným energetickým zdrojům, zejména pak solární energii, na což dále navazuje technický popis FVE Syrovice. Práce je velmi dobře propracovaná a působí uceleným dojmem, nicméně má některé nedostatky. Autorka se podle mého názoru příliš vzdálila definovaným cílům bakalářské práce. Prvním cílem byl technicko-ekonomický popis konkrétní FVE. Práce obsahuje velmi kvalitní technický popis, ekonomickým aspektům se však nevěnuje. Autorka pravděpodobně neměla možnost nahlédnout do materiálů týkajících ekonomiky projektu, protože tato data jsou obchodním tajemstvím. Druhým cílem práce byla legislativa spojená s podnikáním v oblasti OZE. Autorka se podle mého názoru legislativě věnuje velice stručně a popisuje pouze cenová rozhodnutí ERÚ. Vzhledem ke zmíněným nedostatkům, ale na druhou stranu velmi kvalitnímu zpracování tématu solární energie hodnotím práci „C - dobře“ a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 36745