KAŠTANOVÁ, M. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Fojtů, Kateřina

Finanční analýza vybraného podniku je téma běžné. Pro řešení lze využít běžně známé postupy, autor nevyužívá alternativní řešení. Jednotlivé metody finanční analýzy jsou využity běžným způsobem. Teoretické znalosti nejsou zpracováním práce rozšířeny, jde pouze o praktickou aplikaci. Výsledky mají jasnou použitelnost pro konkrétní firmu. Jednotlivé analýzy jsou detailně provedeny a logicky na sebe navazují. Samotná práce je zpracována odborně a návrhy odpovídají odhalené problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ostrý, Petr

Autorka prokázala ve své bakalářské práci teoretické znalosti, schopnost sběru, zpracování podkladů a vstupních dat. Následné pak uplatnění metod pro jejich analýzu a vyhodnocení. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 133733