BURDĚJOVÁ, L. Vybrané validační parametry metody stanovení aromatických látek v tavených sýrových analozích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Cílem této bakalářské práce bylo ověřit vybrané validační parametry metody stanovení tzv. aromaticky aktivních látek plynovou chromatografií spojenou s extrakcí cílených analytů na SPME vlákno (SPME-GC). Optimální podmínky metody byly převzaty z předchozích diplomových a bakalářských prací. Metoda byla poté aplikována na několik vybraných vzorků tavených sýrových analogů s přídavkem různých druhů rostlinných tuků, jednotlivé vzorky byly v závěru srovnány z hlediska celkového obsahu a obsahu jednotlivých chemických skupin identifikovaných těkavých aromatických látek. Studentka projevovala o danou problematiku velký zájem, projevila velkou míru samostatnosti, pracovala pečlivě a svědomitě, konzultovala průběh řešení práce. Prostudovala množství literárních zdrojů, jak odborné články a monografie v anglickém jazyce, tak i přehledné internetové zdroje. Při zpracování vhodně aplikovala i teoretické znalosti dosud získané v průběhu studia. Bez problémů zvládla práci s instrumentální technikou a přípravu vzorků, správně vyhodnocovala získané výsledky. Celkovým výstupem je zajímavá studie s originálními výsledky, která je součástí širšího výzkumu zaměřeného na komplexní charakterizaci a autentifikaci sýrových analogů. Získané výsledky budou prezentovány na 64. sjezdu Asociací českých a slovenských chemických společností 2012 v Olomouci, studentka se bude dané problematice nadále věnovat i v rámci své diplomové práce

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Horváthová, Viera

Práca je napísaná veľmi precízne, a pretože sa jedná o bakalársku prácu oceňujem najmä rozsah, náročnosť a spracovanie experimentálnej práce. Takisto je cenné aj to, že autorka pre napísanie bakalárskej práce využila 70 literárnych zdrojov, z ktorých takmer polovica pochádza z posledných 5 rokov. V súvislosti s experimentálnou prácou mám dve otázky, ktoré sa týkajú CA obsahujúcich maslo a CA obsahujúcich mliečny tuk. 1. Z Tab.10 je jasné, že obidva (vlastne všetkých 5) CA obsahovali rovnaké množstvo Eidamskej tehly, čo by naznačovalo jej rovnaký príspevok k počtu AAL v CA. A keďže rozdiel medzi maslom a mliečnym tukom je v tom, že maslo v porovnaní s mliečnym tukom obsahuje "len" 80 - 82% mliečneho tuku, ako si potom vysvetľujete rozdiel v počte AAL medzi maslom (AAL 16) a mliečnym tukom (AAL 18) uvedenom v Grafe č.11? 2. Prosim aj o vysvetlenie rozdielov v obsahu aldehydov (koncentrácia etanalu) a ketónov uvedených v Tab. 22 a 23 (CA s maslom a mliečnym tukom). Nižšie hodnoty uvádzate pre CA s mliečnym tukom, ja by som ich predpokladala pre CA s maslom.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 48990