VEJVODOVÁ, N. Hodnocení spokojenosti a ekonomické dopady fluktuace pracovníků ve vybrané organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Cílem předkládané diplomové práce je zhodnotit současnou spokojenost v neziskové organizaci a předložit ekonomické návrhy řešení vedoucí ke snížení fluktuace pracovníků. Diplomantka pro svou práci využila převážně českou literaturu, přičemž rozsah rozpracování jednotlivých témat v teoretické části je místy až vyčerpávající, možná bych raději viděl věnování méně pozornosti některým kapitolám (konkrétně obecná kapitola 1.1 Řízení lidských zdrojů) a více některým pro práci zásadnějším (např. 1.7.4. Náklady na fluktuaci). Některé odstavce však nejsou zcela přesně odcitovány (resp. není jasné, kde citace začíná a kde končí). Uspořádání práce, formální náležitosti i použitá terminologie jsou na dobré úrovni. Diplomantka využila firemních materiálů a informací ke zjištění nákladů na fluktuaci a dále pak dotazník vlastní konstrukce vycházející z teoretické části diplomové práce. Oceňuji provedení dvou polostrukturovaných rozhovorů se dvěma vedoucími pracovnicemi, které poskytly další pohled na výsledky dotazníkového šetření. Vhodným způsobem jsou interpretovány dosažené výsledky z dotazníkového šetření. Pouze u vyhodnocení ot. č. 9 Z jakého důvodu setrváváte v organizaci bych zvolil poněkud přehlednější způsob zobrazení výsledků než procenta, např. střední hodnotu pro každou položku zvlášť. Co na konci analytické části chybí je přehledné analytické shrnutí nejdůležitějších výsledků. Navržená řešení pak dobře reflektují zjištění v analytické části a jsou finančně vyčísleny (byť bychom mohli očekávat alespoň rozdělení na daňově uzn./neuznatel. nákl.). Mírně skeptický jsem k návrhu teambuildingu, kdy při setkání cca 100 osob se vztahy mezi jednotlivými odděleními budou tvořit jen stěží. Naopak návrh Pravidelného hodnocení vedoucího pracovníka a Výstupní pohovory mi přijdou jako velmi smysluplné a mající přímé propojení na cíl diplomové práce. Otázka pro diplomantku: Jaké jsou důvody významného zvýšení fluktuace mezi roky 2019-2020, které uvádíte v tab. č. 6 na str. 60?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kruntorádová, Markéta

Zaměřením jde o závěrečnou práci na běžné téma. Autorka využívá při jeho zpracování obecně známých metod a postupů. Při jeho řešení prokázal teoretické i praktické znalosti a schopnost pracovat s odbornou literaturou. Práce je srozumitelná. Výsledky je možné využít v dané společnosti. Závěrečná práce je zpracovaná standardním způsobem. Drobné nedostatky v ne zcela zřejmě vyvozených závěrů z provedených analýz, ne zcela přesné aplikaci směrnice č.1_2019 přílohy č. 2B projevující se v nedostatečné citaci použitých zdrojů a ve formálních náležitostech práce, neovlivňují výsledky práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 139495