CHROMÝ, M. Výzkumné spalovací motory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Drápal, Lubomír

Zadání bakalářské práce bylo splněno ve všech bodech. V práci je popsána historie a současnost výzkumných spalovacích motorů, oblasti jejich použití a možnosti pořízení výzkumné motorové jednotky. Pan Martin Chromý využíval konzultací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Svída, David

Bakalářskou práci lze v podstatě rozčlenit na dva oddíly. První se zabývá historií, rozdělením a principem činnosti spalovacích motorů obecně, druhý je pak zaměřen na motory výzkumné. Historie spalovacích motorů je popsána poměrně nevyváženě. Její počátky ve světě a v našich zemích jsou rozebrány detailně, ale chybí další vývoj. Historie výzkumných spalovacích motorů je pak doplněna zajímavými obrázky. Přehledně je zmapována nabídka na současném trhu a moderní měřící metody. Pan Martin Chromý práci vhodně doplnil o výzkum v oblasti ventilových rozvodů a určování oktanového a cetanového čísla. Po grafické stránce je práce zpracována velmi dobře. Celkový dojem však lehce kazí místy špatná stylistika.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28663