NOVOTNÝ, J. Komunikace mezi PLC S7-1500 a relační databází [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Štohl, Radek

Cílem práce bylo vytvoření přímé komunikace mezi PLC S7-1500 a relační databází pro firmu JHV - ENGINEERING s.r.o. Práce navazovala na semestrální práci, ve které student provedl literární rešerší na téma možností komunikace PLC s relačními databázemi, popsal TDS protokol a navrhl řešení přímé komunikace PLC a relační databází. V diplomové práci pak navázal realizací funkčních bloků pro přímou komunikaci prostřednictvím TDS protokolu. Své řešení vyzkoušel a ověřil na testovacím zařízení s reálnými vstupy a výstupy na PLC a sledování komunikace a práci s daty v relační databázi. Rozsah diplomové práce (50 stran od úvodu po závěr) odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. Práce je psána v logickém sledu a student využil při zpracování práce 38 literárních zdrojů, na které se průběžně odvolává. Při kontrole v systému Theses nebyla zjištěna zásadní shoda s jinými porovnávanými dokumenty. Diplomant pracoval na své práci samostatně a svědomitě. Velmi dobře si rozvrhl práci a v průběhu semestru překládal dílčí výsledky. Konzultace s vedoucí práce probíhaly v pravidelných intervalech. Doporučuji práci k obhajobě. Domnívám se, že byly splněny požadavky na diplomovou práci, a doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Holek, Radovan

Diplomová práce byla posuzována ve čtyřech požadovaných rovinách, a to prezentační úroveň, formální úprava, práce s literaturou a odborná úroveň s využitelností a výsledným výstupem. Prezentační úroveň Práce má rozsah od úvodu po závěr celkem 75 stránek, a 5 stránek příloh, což je dostatečný rozsah pro diplomovou práci. Formální úprava: Student použil doporučenou šablonu, neobsahuje zásadní chyby. Obrázky a tabulky mají odpovídající grafickou úroveň. V práci chybí seznam použitých zkratek. Práce studenta s literaturou Při práci s literaturou se student zaměřil jednak na firemní dokumentaci od SIEMENS e zaměřením na programovatelný automat PLC SIMATIC S7-1500 a dále na řadu odkazů pro návrh a práci s databázovými systémy a jazykem SQL. Odkazy na literaturu považuji za dostatečné. Odbornou úroveň, využitelnost výsledků, případný realizační výstup: Vlastní diplomová práce se zabývá způsoby komunikace mezi PLC S7-1500 a databázovým systémem a je zaměřena na možnosti přímé komunikace bez nutnosti použití dodatečného software. Jako databázový systém si diplomant zvolil MS SQL Server od Microsoft. Diplomová práce je rozdělena do osmi kapitol. První tři kapitoly se zabývají jednak popisem použitého PLC programovatelného automatu SIMATIC S7-1500, jeho komunikačních možností, popisem TIA portálu a principy programování v TIA portálu. Také je zde řešena problematika použití relačních databází se zaměřením na SQL databáze a možnostmi komunikace v architektuře klient-server. Diplomant se zde zabývá existujícími možnostmi komunikace mezi PLC S7-1500 a relačními databázemi. Je zde zmíněna řada dostupných průmyslových řešení. Třetí kapitole je zaměřena na možnosti přímé komunikace mezi PLC S7-1500 a databází bez nutnosti použití dalšího softwarového prostředníka. V závěru kapitoly je provedeno srovnání dostupných komerčních řešení pro přímou komunikaci. Rozsah této části diplomové práce je 35 stran a svědčí o důkladné rozboru dané problematiky a velmi dobré orientaci diplomanta v dané problematice. Za vlastní práci diplomanta je možné považovat kapitoly 4 až 8. N základě čtveřice existujících instrukcí TCON, TDISCON, TSEND a TRCV pro komunikaci mezi PLC a jiným zařízením diplomant navrhuje použití protokolu TDS a trojice základních typů zpráv, PRELOGIN, LOGIN7 a SQLBatch. V páté kapitole je popsaná tvorba testovací aplikace pro ověření funkčnosti komunikace mezi PLC a databází MS SQL. Kapitola obsahuje podrobný popis tvorby funkčního bloku CominicationTest, vývojový diagram funkce a potřebná nastavení jednotlivých parametrů. Z popisu testu funkčnosti je patrné, že diplomant zvládnul také použití řady nástrojů pro ověření správnosti komunikace při provádění testů. Na základě provedených testů diplomanta navrhnul a realizoval nové funkční bloky pro snadnější implementaci do dalších projektů a jejich následné použití. Drobný nedostatek je ve vývojovém diagramu na obr. 6.4 je chybějící větev v jednom z rozhodovací bloků. Patrně opomenutí při popisu diagramu. Pro demonstraci funkčnosti diplomant realizoval sestavu z jednotlivých komponent a vytvořil demonstrující aplikaci. Diplomant také vytvořil vzorové ovládání celé sestavy prostřednictvím HMI panelu. Skupina navržených obrazovek umožňuje provádět jak automatické, tak i manuální procesy pro ověření přímé komunikace. Jako přínosné je třeba vyzdvihnout skutečnost, že navržené řešení umožňuje oproti existujícím řešením použití SQL dotazu o délce až 1024 znaků, zatímco ostatní řešení pracují pouze s délkou maximálně 256 znaků. Diplomant splnil všechna zadání a prokázal při práci na projektu inženýrské schopnosti.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 142277