NUZÍKOVÁ, J. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Karas, Michal

Studentka sestavila finanční plán ve dvou variantách - jednou na základě vnějších faktorů, po druhé na základě vnitřních faktorů, což je zajímavý pohled na problém. K obhajobě připojuji následující otázku: Při odvození tempa růstu na základě vnitřních faktorů jste použila udržitelné tempo růstu (suistanable growth rate)? Mělo by smysl plánovat i růst na základě vnitřní míry růstu (internal growth rate)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Prognóza na tržeb na základě makroekonomických veličin se mohla zakládat na analýze více veličin. Naopak prognóza na základě udržitelného tempa růstu (sustainable) growth rate je dobrým nápadem. Strategická analýza by mohla být více zaměřena na faktory relevantní pro daný obor podnikání.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B V rámci představení předpokladů nelze ex ante tvrdit, že byly splněny na základě hodnocení očekávaných hodnot (viz kapitola 3.2)
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Procházková, Olga

Studentka přistupovala ke zpracování diplomové práce s vysokým nasazením a vysokým stupněm samostatnosti. Obsah diplomové práce splňuje všechny body zadání. Provedená analýza je srozumitelná a výsledky mohou být přínosem pro naši společnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 143093