KAVAN, P. Analýza a využití laseru při obrábění. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Práce v podstatě obsahuje souhrn poznatků získaných studiem literatury k danému tématu. Grafická úprava vcelku je na dobré úrovni, ale některé obrázky by si zasloužily větší pozornosti, obrázky s cizojazyčným popisem je vhodné nahradit popisem v češtině. Student pracoval samostatně a iniciativně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená práce svým obsahem a pojetím odpovídá zadání. Byla provedena podrobná literární rešerše možného nasazení laserové technologie v různých oblastech a srovnání s konvenčními technologiemi. Autor prokázal dobrou orientaci v dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 19441